Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OUD-CHRISTELIJKE BOUWKUNST IN DE NOORDELIJKE LANDEN.

277

4. De Franken woon- j den in de 3e eeuw in i het gebied van den < Midden-Rijn, de | Saliërs aan den Be- ! neden-Rijn. Naar het j Z.-W.opgedrongen, : stichtten ze in Gallië j een rijk dat onder de • Merovingers (481— : 751) zich tot een { machtigen staat uit- • breidde. De Romei- • men werden uit : Gallië verdreven en ! geheel Frankrijk ver- : overd. Onder de : Karolingers (751 — 5 843) werden de Lon- : gobarden in Italië : onderworpen, zoo- • dat Karei de Groote \ (768-814), die in : 800 tot Roomsch 5 keizer werd ge- | kroond, en de Sak- j sers onderwierp, een • wereldrijk regeerde, •

Fig. 276. Het inwendige van de Karolingische kapel te Aken.

Fig. 277. 2.

dat zich over geheel West-Europa uit¬

strekte. Deze vorst rT"'" r i nmi nniiiiiiujiiiiiii Wiimiii'in ■ ■■u—imimmhiJ

trad als beschermer van het Christelijk geloof, organisator van het binnenlandsch bestuur en bevorderaar van kunsten en wetenschappen op. Het door hem gestichte wereldrijk bleef intact tot 843; dan wordt het rijk door zijn opvolgers verdeeld en begint de afzonderlijke geschiedenis van Frankrijk en Duitschland.

Uit den tijd der Merovingers dateert de dom te Trier (550). Hij werd zoo vaak en grondig verbouwd, dat de oorspronkelijke kerk, op misschien enkele fragmenten na, geheel is verdwenen. Het grondplan vormde een vierkant, van 40 M. zijde. Vier zware zuilen, verbonden door bogen, deelden het vierkant in 3 beuken, die

Sluiten