Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

420

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

1. Nötre-Dame te Reims.

2. Nötre-Dame te Parijs.

3. Kathedraal te Amiens.

Fig. 431.

4. Kathedraal te Albi.

5. Dom te Keulen.

6. Elisabethkerk te Marburg.

7. Dom te Ulm.

Tot in de 12e eeuw trad in de middeleeuwen de vrouw nooit op den voorgrond; de Heilige maagd gold als middel, totdat onder invloed van de vrouwenvereering onder het regime der ridderorden, de Mar ia vereeri ng steeds meer veld wint. Nog een ander zeer verstrekkend gevolg heeft de middeleeuwsche vrouwen vereering: de nationale dichtkunst, onder invloed van de troubadours, leidt tot erkenning van de landstaal, waar tot dusver het Latijn, zij 't ook geradbraakt, als schrijftaal en beschaafde omgangstaal zich had weten te handhaven. En reeds in de 13e eeuw gold de Fransche taal als beschaafde omgangstaal in West-Europa.

De Gothiek werd voorbereid door de Romaansche bouwkunst, doch breekt geheel met de altijd nog eenigszins op klassieke principes berustende Romaansche constructie. De Gothiek behoort bij deNoordelijke volken. Toen, als nu, heerschte tengevolge van rassenhaat, afgunst tegen de nieuwe bloeiende bouwkunst, die niet uit het Zuiden afkomstig was. Zoo kon het geschieden, dat een Italiaansch schrijver en bewonderaar der klassieken, Vasari, tijdgenoot van Michel Angelo, de nieuwe bouwkunst Gothiseh noemde, d. w. z.

Sluiten