Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGEN.

teeken, alleen met uitsluiting van alle anderen te mogen fabriceeren, bakken, herbakken, verglaazen en beschilderen, mitsgaders te verkoopen, enz., voor den tijd van 15 jaren, mitsgaders aan hem te accordeeren vrijdom van 's lands importen op het middel van de turf, kooien, brandhout en wat meer is, enz.

en eindelijk hem supp'. te permitteeren onder gelijke voorrechten zijne witte porceleinen te beschilderen, vervaardigen, verkoopen en debiteeren of verzenden, moeten vooraf remarqueeren dat de fabricquen van beide suppl1. zijn fabricquen van fijn porcelain, geheel verschillend van verglaasd aardewerk, gelijk hier te lande tot hiertoe alleen is vervaardigd geworden en dus geen praejuditie kunnen toebrengen aan de plateelbakkerijen binnen de stad Delft geƫtablisseerd of eenige andere van die natuur welken elders binnen deeze provintie mogten worden gevonden.

En hebben de Gecomm. Raaden voorts bij een attent examen en onderzoek van de gesteldheid en toestand van ieder der fabricquen van . de twee supplten. bevonden: enz. enz.'

dat de tweede suppl. zig sedert verscheiden jaren heeft bezig gehouden met het beschilderen van witte reeds verglaasde en gebakken porceleinen, welke gezegd worden herwaarts uit Duitsland gezonden te worden, dog waarvan een groot gedeelte zodanig naar het Doornikse porcelein zoo in de form als aarde en verglaasd gelijkt, dat het eene van het andere nauwelijks kan worden onderscheiden.

dat deeze witte porceleinen in de fabricq van den tweeden suppl1. op de allerfraaiste wijze zijn en nog worden beschilderd en verguld, mitsgaders dat dezelve naderhand mede in dezelve worden herbakken, opgemaakt en gedebiteerd en dat daarin tans een aanzienlijke kwantiteit van zodanig porcelein gevonden word, waarvan de witheid, smaak en frayheid zoo ten aanzien van het schilderwerk als de leevendigheid der couleuren van een ieder moet worden bewonderd en zeekerlijk in verscheiden opzigten bij het Saxysche, Berlijnse of Brunswijkse zouden kunnen vergeleken worden.

Dat tot het voorsz. beschilderen en herbakken verscheide persoonen worden geemployeerd en dat zig zelfs onder de schilders 5 of 6 persoonen alhier in den Hage gebooren bevinden welke zeer wel reĆ¼sseeren en vrij rijkelijk worden gesalarieerd, zonder dat het aan Gecomm. Raaden gebleeken is, dat voor het presenteeren van des eersten suppl18. request iets anders als het voorss. beschilderen en herbakken in de de voorsz. fabricq is verrigt veel min dat daar in (uitgenomen mogelijk _ eenige kleine stukjes tot liefhebberij die geen naam verdienen) ooit eenig porcelein uit een eerste materie of masse hier te lande gevonden of samengesteld is vervaardigd, gebakken of verglaasd, dog dat hij 2e suppl'. bij gelegenheid van het verzoek van den eerste suppl'. onderhouden zijnde en eerst intentie hebbende getoond om met het voorsz. beschilderen en herbakken van wit porcelein alleen te contiuueeren en vervolgens met den eersten suppl'. omtrent het verzoeken van octroy

Sluiten