Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

B. De in voldoening aan art. 5 van het Regl. op den B. G. D. door den Gouverneur-Generaal vastgestelde INSTRUCTIES voor den Hoofdinspecteur en de Inspecteurs, alsmede de INSTRUCTIE nopens de uitoefening van het geneeskundig Staatstoezicht door de Gewestelijk Eerstaanwezende Officie} en van Gezondheid in de Buitenbezittingen, uitgezonderd Bali en Lombok, Benkoelen, de Lampongsche districten, Banka en Onderhoorigheden en Billiton. Gouv. Besl. van 27 Januari 1911 No. 5. (Bijbl. No. 7376),juncto Gouv. Besl. van 23 November 1914 No. 3 (Bijbl. No. 8202).

I. INSTRUCTIE voor den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst.

ARTIKEL 1. De Hoofdinspecteur heeft Batavia tot standplaats.

ARTIKEL 2.

1) De Hoofdinspecteur houdt zich op de hoogte van den staat der volksgezondheid, overweegt alle klachten ter zake van benadeeling der volksgezondheid tot hem gekomen en vestigt — voor zoover hij niet zelf bevoegd is tot het treffen der noodige voorzieningen — de aandacht van de Regeering of van lagere autoriteiten dan wel van locale raden op maatregelen, die naar zijn oordeel van Overheidswege zijn te nemen in het belang der volksgezondheid.

2] Hij zorgt, dat al le voorschriften of mededeelingen betreffende den burgerlijken geneeskundigen dienst, waarvan de bekendheid bij het personeel van dien tak van dienst noodig is, periodiek dan wel tusschentijds aan dat personeel worden bekend gemaakt.

ARTIKEL 3.

1) De Hoofdinspecteur kan, indien de belangen van de afdeeling „Burgerlijke Geneeskundige Dienst" van het Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid zulks naar het oordeel van den Directeur van dat Departement niet verhinderen, zijn . standplaats verlaten tot het doen van dienstreizen zoo dikwijlsen zoo lang hij dit noodig acht.

Sluiten