Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49

als lid, tevens voorzitter, de Directeur van de School tot opleiding van Indische artsen te Batavia;

als leden, de leeraren in de verloskunde en de heelkunde aan de bovengemelde School.

ARTIKEL 5.

1) Voor zoover de examens, bedoeld sub d, e, f en g van het vorig artikel, niet te Batavia worden afgenomen, worden de commissies door den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, samengesteld zooveel mogelijk op overeenkomstige wijze als de in die zinsneden bedoelde commissies.

2) In die commissies zullen alleen kunnen benoemd worden en zitting nemen examinatoren, gevestigd of tijdelijk verblijf houdende ter plaatse, waar het examen wordt afgenomen.

ARTIKEL 6.

In bijzondere omstandigheden kan de Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, van de in de artikelen 4 en 5 aangegeven samenstelling der examencommissies afwijken.

ARTIKEL 7.

1) De beslissing, zoowel omtrent elk vak als omtrent den uitslag van het geheele examen, wordt bij meerderheid van stemmen genomen. Staking van stemmen wordt geacht eene beslissing te zijn in den voor den geëxamineerde minst gunstigen zin.

2) Bij afwijzing van een candidaat bepaalt de commissie na welken termijn hij zich opnieuw voor het examen kan aanmelden. De termijn mag niet langer worden gesteld dan één jaar.

ARTIKEL 8.

1) De uitslag van het examen wordt dadelijk na de beslissing door den voorzitter der commissie aan belanghebbende medegedeeld. $«ËÉv

2) Het diploma of getuigschrift wordt door den voorzitter en den Secretaris der commissie onderteekend en door den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, geviseerd.

4

Sluiten