Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96

Voorts is bij het Gouv. Besl. van 12 October 1912 No. 9 machtiging verleend om bij elk der stadsverbanden te Batavia, Semarang en Soerabaja en bij het Hulpstadsverband te Semarang tijdelijk in dienst te stellen eene gediplomeerde Europeesche verpleegster op eene bezoldiging van ƒ 150's maands, benevens vrije woning in de ziekeninrichting of bij gemis daarvan eene huishuurindemniteit van ƒ 25 's maands, welk aantal voor het Stadsverband te Batavia bij het Gouv. Besluit van 21 Augustus 1916 No. 62 tijdelijk met een is vermeerderd.

Bij het Gouv. Besl. van 16 Augustus 1914 No. 14 is de Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, gemachtigd om bij genoemden dienst tijdelijk werkzaam te stellen vijf Europeesche hoofdverpleegsters, op eene bezoldiging van ƒ 160 — ƒ260 's maands'iedèr, benevens vrije woning of bij gemis daarvan eene huishuurindemniteit van ƒ 40 's maands.

Deze verpleegsters kunnen worden geplaatst bij de Stadsverbanden te Batavia, Semarang en Soerabaja, bij het Hulpstadsverband te Semarang en bij het Koningin Wilhelmina Gasthuis voor ooglijders te Bandoeng.

C. Bij het Gouv. Besl. van 30 September 1915 No. 23 j". het Gouv. Besl. van 5 Augustus 1916 No. 30 is machtiging verleend om op den voet van artikel 49 der Indische Comptabiliteitswet en met inachtneming van het bepaalde bij de artikelen 8 en 9 der Voorschriften, vervat in het Gouv. besl. van 10 December 1873 No. 6 (Bijblad No. 2718), aan den Directeur van de centrale burgerlijke ziekeninrichting te

a. Batavia,

b. Semarang,

c. Soerabaja,

a. b. c. gerekend van 1 Januari 1915, voor de aanschaffing van meubilair, kleedingstukken, fournituren en andere huishoudelijke artikelen, reparatiën daaronder begrepen, ten behoeve van de inrichting onder zijn beheer sommen ter goede rekening te verstrekken tot een bedrag van

a. ƒ 12000 (twaalf duizend gulden),

b. ƒ 6850 (zes duizend acht honderd vijftig gulden),

c. ƒ 4800 (vier duizend acht honderd gulden), a. b. c. 's jaars.

Sluiten