Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108

met dien verstande dat één mandoer en drie oppassers in dienst zullen kunnen worden gesteld voor een overblijvend aantal van meer dan 30 en minder dan 75 verpleegden. *)

Gouv. Besl. van 28 Augustus 1909 No. 31.

Bij wijze van tijdelijken maatregel, machtiging te verleenen tot de indienststelling bij het beri-berigesticht te Buitenzorg, ten behoeve van zieke dwangarbeiders, van verplegers op een traktement van ƒ 15.— (vijftien gulden) 's maands ieder, onder voorwaarde, dat deze verplegers slechts zullen worden aangesteld tot zoodanig aantal en voor zoolang als door den Eerstaanwezenden Officier van gezondheid te Buitenzorg noodig wordt geacht.

Gouv. Besl. van 21 October 1912 No. 32.

Met aanvulling van het besluit van 28 Augustus 1909 No. 31 bij wijze van tijdelijken maatregel, machtiging te verleenen tot de indienststelling bij het beri-berigesticht te Buitenzorg van een hoofdverpleger (verbandmeester) op een traktement van ƒ 25.— (vijf en twintig gulden) 's maands.

C. Krankzinnigengestichten.

'REGLEMENT op het Krankzinnigenwezen (Staatsblad 1897 No. 54, 1898 No. 311, 1905 No. 358 en 1910 Nos. 550 en 651).

§ I. Inrichting tot verpleging en tot voorloopige opneming van krankzinnigen.

ARTIKEL 1.

Nevens de Gouvernements- krankzinnigengestichten kunnen particuliere krankzinnigengestichten worden opgericht.

Als particuliere krankzinnigengestichten worden beschouwd alle inrichtingen, waarin iemand meer dan drie krankzinnigen, die niet tot zijn gezin behooren, verpleegt.

*) Bij St. 1899 No. 194 is bepaald dat aan den bij het beri-beri gesticht te Buitenzorg geplaatsten Inl. geneeskundige, voor wien van Landswege geen woning kan worden aangewezen, eene indemniteit voor huishuur wordt toegekend van / 15 's maands.

Sluiten