Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

130

in de artikelen 12 en 24 aldaar in bewaring kunnen worden gesteld, alsmede van personen als bedoeld in artikel 48, een door den Directeur van Onderwijs en Eeredienst te bepalen aantal plaatsen open gehouden. 1)

ARTIKEL 50.

De paragraven III en IV van dit reglement, voor zoover zij van toepassing zijn op Europeanen, zijn mede van toepassing op alle tot de Inlandsche bevolking behoorende personen, die krachtens wettelijke bepaling, hetzij zoowel in burgerlijke zaken als in strafzaken, hetzij in strafzaken alleen, terecht staan voor de voor Europeanen aangewezen rechtbanken.

ARTIKEL 51.

Onder landraad wordt in dit reglement tevens verstaan elke daarmede gelijkstandige inlandsche rechtbank.

ARTIKEL 51a. s)

De bij dit reglement aan den Inlandschen officier van justitie opgedragen functiën worden bij de landraden, waarbij een zoodanig ambtenaar niet bescheiden is, vervuld door den ambtenaar, die bij die rechtbanken het openbaar ministerie waarneemt.

ARTIKEL 52.

De stukken vereischt tot de opneming, het verblijf, de verplaatsing, het verlof en het ontslag van personen in en uit krankzinnigengestichten zijn vrij van zegel.

Ten tweede: Te bepalen:

I. De rechterlijke bevelen, verleend ingevolge de bepalingen ten aanzien van het krankzinnigenwezen van kracht vóór de inwerkingtreding dezer ordonnantie, blijven van kracht voor de termijnen daarin uitgedrukt. Is daarin geen termijn voor de in verzekerde bewaringhouding bepaald, zoo gelden zij niet langer dan één jaar na de inwerkingtreding dezer ordonnantie.

1) Bij besl. Dir. O. E. 3 Januari 1911 No. 68 (Bijblad No. 7433) is het aantal open te houden plaatsen vastgesteld.

2) Staatsblad 1898 No. 311.

Sluiten