Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

187

VOORWAARDEN betreffende het in beheer geven van het leprozengesticht te Pelantoengan aan de stichting „Het Leger des Heils".

§ 1. De stichting „Het Leger des Heils", in deze vertegenwoordigd door den Leider voor Nederlandsch-Indië G. J. Govaars, neemt op zich de geheele zorg voor de lepralijders verpleegd in het gesticht te Pelantoengan.

Vrijheid van godsdienst en godsdienstoefening blijft in de inrichting gehandhaafd, zullende mitsdien aan geestelijken van alle gezindten bij hun bezoek aan de inrichting als tot dusver het houden van godsdienstige bijeenkomsten vrijstaan.

De verpleegden mogen niet worden gedwongen om de bijéénkomsten voor ochtend- en avondgebed, gebed bij maaltijden en dergelijke bij te wonen.

§ 2. Ter bestrijding der onkosten aan die verpleging a.a. verbonden ontvangt de stichting „Het Leger des Heils" in de maand Januari een bedrag van ten hoogste ƒ 3800.— (drie duizend acht honderd gulden), in alle andere maanden een bedrag van ten hoogste / 4200.— (vier duizend twee honderd gulden).

Met inachtneming van genoemde maxima doet de Leider voor Nederlandsch-Indië telkens minstens acht dagen vóór den laatsten der maand den Resident van Semarang mededeeling van het bedrag dat hij voor de volgende maand noodig acht.

§ 3. Behalve het bedrag in § 2 gemeld ontvangt de stichting „Het Leger des Heils" 2 maal's jaars een som van ƒ 500.— (vijf honderd gulden) tot gewoon onderhoud der gebouwen en terreinen.

§ 4. De stichting „Het Leger des Heils" verbindt zich om de te Pelantoengan zijnde Iepralijders en de lepralijders, die alsnog in de inrichting zullen worden geplaatst, tot een maximum van 150 (één honderd vijftig) lijders, goed te voeden en te verplegen, alles ter beoordeeling van den Resident van Semarang en den betrokken Inspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, die eventueele op- of aanmerkingen rechtstreeks, dit is niet door middel van vertegenwoordigers, onder de aandacht van den Leider des Heilslegers zullen brengen.

Voor eiken, krachtens daartoe door den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid te verleenen machtiging, boven het in de vorige alinea vermeld aantal in de inrichting verpleegden lijder wordt het bedrag der verpleegkosten met ƒ 333.— (drie honderd drie en dertig gulden) 's jaars vermeerderd.

Sluiten