Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

208

wel eene particuliere ziekeninrichting aanwezig is, zullen, indien zulks door den behandelenden geneesheer noodig geacht wordt, zieke gewapende politiedienaren in die particuliere ziekeninrichting mogen worden opgenomen tegen vergoeding van een nader overeen te komen bedrag, wanneer de toestand van den zieke vervoer naar het naastbijzijnde militair of burgerlijk hospitaal niet toelaat of wel het vervoer en verpleging in dit hospitaal hoogere kosten zouden eischen;

zullende de lijders in hunne verpleegkosten bijdragen overeenkomstig een door den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst voor elke afzonderlijke particuliere ziekeninrichting c.q. vast te stellen tarief, doch ten hoogste tot de bij artikel 2 van deze Bepalingen vastgestelde bedragen.x)

ARTIKEL 4. 2)

De personen, behoorende tot de gewapende politie, die

a. ter verpleging in eene militaire ziekenzaal worden opgenomen,

b. na ontslag uit eene militaire ziekeninrichting hunne verdere bestemming moeten afwachten,

worden tijdelijk bij het garnizoen in subsistentie opgenomen.

Bij opneming in eenige menage wordt aan deze van Landswege uitgekeerd:

*) Een dergelijk tarief is vastgesteld voor de volgende hospitalen: hospitaal der Celebes Trading Company te Dobo

(Amboina) besl. Hisp. B.G.D. 5-9-14 no 7911

hospitaal van de Mijnbouw Maatschapij ‚ÄěPaleleh"

te Lintoedoe (Menado) idem 21-6 -'15 no 5270

hospitalen van de Billiton Maatschappij te Tandjong Pandan en Manggar

(Billiton). idem 20,-12 - '15 no 10455

hospitaal van de Siak Sumatra Rubber Maatschappij te Pakan Baroe

(Ooskust van Sumatra) idem 18 -1 - '16 no 412

hospitaal der Bataafsche Petroleum Maatschappij te Groot Samboe (Riouw

en Onderhoorigheden) idem 23 - 2 - '16 no 1523

2) zie G. B. 29 Mei. 1915 No 41 (Bijbl. No, 8283).

Sluiten