Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

209

voor hen, die aan de onderofficiersmenage deelnemen, een gelijk bedrag als door de onderofficieren van het korps of garnizoen wordt ingelegd;

voor de overigen de halve infanterie-soldij (als fuselier).

Deze bedragen, evenals de geldswaarde van verstrekte vivres of de indemniteit daarvoor, en c. q. andere aan de hierbedoelde personen gedane verstrekkingen, worden voor zoover het betreft:

de sub a. bedoelde personen niet nader verrekend, de sub b. genoemde subsistenten, verrekend met het Departement van Binnenlandsch Bestuur en van de betrokkenen ingevorderd door inhouding op hunne traktementen, op het einde van iedere maand tot de volle som, welke de te hunnen behoeve gedane uitkeering over die maand bedraagt.

ARTIKEL 5.

I. Divisie- en afdeelingscommandantenj — of, waar en wanneer deze politieofficieren niet aanwezig zijn, de Hoofden van plaatselijk bestuur, die de beschikking hebben over gewapende politiedienaren — kunnen op plaatsen, waar geen geneesheer bescheiden of aanwezig is of waar, naar het oordeel van den aanwezigen geneesheer aan de eischen van verpleging in de Inlandsche burgerlijke ziekeninrichting niet kan worden voldaan, bijaldien zulks hun noodig toeschijnt, zieke onderofficieren, kader en manschappen ter behandeling opzenden naar de meest nabijzijnde plaats, waar een geneesheer aanwezig is respectievelijk waar gelegenheid tot voldoende verpleging in eene ziekeninrichting bestaat.

II. Indien volgens de verklaring van den behandelenden geneesheer op zijne standplaats geen gelegenheid bestaat om bepaalde ziekten naar behooren te behandelen, kunnen de betrokken lijders geëvacueerd worden naar de naastbij gelegen militaire of burgerlijke of c. q. particuliere ziekeninrichting waar zulks wel mogelijk is.

III. Indien de aard hunner ziekte verpleging in een koel klimaat gebiedend vereischt, kunnen zieke onderofficieren, kader en manschappen der Gewapende Politie naar Soekaboemi Worden geëvacueerd alwaar zij tijdelijk boven de sterkte van het centraal depót voor de Gewapende Politie worden gevoerd, (met dien verstande dat daartoe slechts kan worden overgegaan in-

14

Sluiten