Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220

nimmer wordt verleend voor langer dan één jaar. Verlof wegens langdurigen dienst kan wegens ziekte met ten hoogste twee jaren verlengd worden.

(2) Ten opzichte van de subsidie worden de met verlof afwezige Europeesche geneeskundigen en verplegers (sters) geacht aan de ziekeninrichting verbonden te zijn, wanneer door het bestuur in de behoefte van den dienst, ten genoegen van den betrokken Inspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst c.q. Gewestelijk Eerstaanwezenden Officier van Gezondheid is voorzien.

(3) Ter bestrijding van de kosten, verbonden aan de uitvoering der verlofsregelingen bedoeld in alinea 1 van dit artikel, is het bestuur bevoegd op de inkomsten van het daarin genoemd Europeesch personeel een korting te leggen van ten hoogste tien ten honderd..

ARTIKEL 6.

(Gewijzigd bij St 1916 No. 312)

(1) De niet aan tijdvakken gebonden subsidie bestaat uit de kostelooze verstrekking uit 's Lands voorraad van geneesmiddelen, verbandartikelen en geneeskundige instrumenten.

(2) De Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst beoordeelt de noodzakelijkheid der verstrekking.

(3) Zoolang overeenkomstig het bepaalde in de 3de en 4de alinea van artikel 5 uitkeering van subsidie plaats vindt vóórdat een ziekenhuis, tot welks subsidieering is besloten, is tot stand gekomen, kan daaraan tevens verbonden worden de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde kostelooze verstrekking van geneesmiddelen, verbandartikelen en geneeskundige instrumenten.

ARTIKEL 7.

(1) Bij de aanvraag om subsidie voor de oprichting van een particulier Inlandsch ziekenhuis moeten de volgende bescheiden worden overgelegd:

a. eene verklaring van het Hoofd van Plaatselijk Bestuur, waaruit blijkt:

le. dat aan eene dergelijke inrichting ter plaatse behoefte bestaat;

Sluiten