Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242

;a. dat de bedoelde personen alleen mogen worden opgenomen in gestichten of ziekenhuizen ]), daartoe in overleg met den hoofdinspecteur, chef van den burgerlijken geneeskundigen dienst, geschikt verklaard door den resident, die desvereischt mede in overleg met genoemden dienstchef aan die geschiktverklaring voorwaarden verbindt;

b. dat personen, te wier aanzien eene rechterlijke beschikking als in het eerste lid van dit artikel bedoeld is genomen, niet in een gesticht of ziekenhuis, uitsluitend bestemd voor lijders aan eene bepaalde besmettelijke ziekte, mogen geplaatst worden, dan nadat door een daartoe door den . resident, in overleg met de geneeskundige autoriteit, belast met de uitoefening van het geneeskundig Staatstoezicht in de residentie Riouw, aangewezen geneeskundige —zoo mogelijk een zoodanige die in de diagnostiek van de bedoelde ziekte bedreven is— schriftelijk is verklaard, dat zij aan die ziekte lijdende zijn of daarvan ernstig verdacht worden;

c dat de landraad op verzoek van belanghebbenden of naastbestaanden dan wel van den ambtenaar van het openbaar ministerie, hen die op voorschreven voet in verzekerde bewaring zijn gesteld, daaruit doet ontslaan zoodra hunne aanhouding in verband met de daartoe geleid hebbende redenen, niet langer noodzakelijk is te oordeelen".

ARTIKEL 2.

Deze ordonnantie treedt in werking op 1 September 1914,

3. Banka en Onderhoorigheden.

Ordonnantie in Staatsblad 1915 No. 206.

Aanvulling aan art.- 160 van het reglement tot regeling van het rechtswezen in genoemd gewest.

ARTIKEL 1.

Aan artikel 160 van het reglement tot regeling van het rechtswezen in de residentie Banka en Onderhoorigheden (Staatsblad 1914 No. 665), wordt het volgende lid toegevoegd;

J) Hiervoor is bij het besluit van den Resident van Riouw en Onderh. van 11 Januari 1916 No. 9 geschikt verklaard de leproserie op het eiland Si Katap.

Sluiten