Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

243

(3) Het bepaalde bij het eerste lid van dit artikel is mede van toepassing ten aanzien van personen, die, lijdende aan afzichtelijke ziekten, in het openbaar bedelen dan wel zonder middel van bestaan rondzwerven of op eenige wijze van hun toestand partij trekken om anderen overlast aan te doen, met dien verstande:

a. dat de bedoelde personen alleen mogen worden opgenomen in gestichten of ziekenhuizen, daartoe in overleg met den hoofdinspecteur, chef van den burgerlijken geneeskundigen dienst, geschikt verklaard door den resident, die desvereischt mede in overleg met genoemden dienstchef aan die geschikt-verklaring voorwaarden verbindt;

b. dat personen, te wier aanzien eene rechterlijke beschikking als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, is genomen, niet in een gesticht of ziekenhuis, uitsluitend bestemd voor lijders aan eene bepaalde besmettelijke ziekte, mogen geplaatst worden, dan nadat door een daartoe door den resident in overleg met den betrokken inspecteur of waarnemenden inspecteur van den burgerlijken geneeskundigen dienst aangewezen geneeskundige—zoo mogelijk een zoodanigen die in de diagnostiek van de bedoelde ziekte bedreven is"—schriftelijk is verklaard, dat zij aan die ziekte lijdende zijn of daarvan ernstig verdacht worden,"

c. dat de landraad op verzoek van belanghebbenden of naastbestaanden dan wel van den ambtenaar van het openbaar ministerie, hen die op voorschreven voet in verzekerde bewaring zijn gesteld, daaruit doet ontslaan zoodra hunne aanhouding in verband met de daartoe geleid hebbende redenen, niet langer noodzakelijk in te oordeelen.

ARTIKEL 2.

Deze ordonnantie treedt in werking op 1 April 1915.

4. Tapanoeli.

Ordonnantie in Staatsblad 1916 No. 418. ■ Aanvulling van artikel 183 van het Reglement op het rechtswezen in de residentiën Sumatra's Westkust en Tapanoeli.

ARTIKEL 1.

Aan artikel 183 van het reglement tot regeling van het rechtswezen in de residentie Sumatra's Westkust en de residentie

Sluiten