Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

278

Gouv. Besl. van 30 October 1915 No. 54 (Bijbl. No. 8395). Eerstel ijk: enz.

Ten tweede: Met nadere aanvulling van ยง II sub c van artikel 1 van het besluit van 18 October 1910 No. 10 (Bijblad No. 7318), zooals die paragraaf is uitgebreid bij artikel 1 van het besluit van 5 Juni 1913 No. 55 (Bijblad No. 7895), te bepalen dat, met ingang van 1 Januari 1916, de verkoopprijs van de in die besluiten bedoelde, ten behoeve van de bevolking tegen lagen prijs verkrijgbaar gestelde kinine, op de bezittingen buiten Java en Madoera, voor elk buisje van 5, 10 en 20 tabletten zal bedragen respectievelijk zeven, negen en veertien en een halve cent.

Missive G. S. dd. 23 Juli 1914 No. 1858. Aan

den Resident van Madoera.

Met referte aan Uwe missive van 7 Juli 1913 No. 5123/1 la, inzake den inkoop en verstrekking van kinine-tabletten, heb ik de eer op last van den Gouverneur-Generaal UHEdG mede te deelen dat het besluit van 18 October 1910 No. 10 niet als een bindend voorschrift behoeft te worden beschouwd, hetwelk elke andere regeling van deze materie uitsluit, doch veeleer moet worden opgevat als een uitvloeisel van de gebleken behoefte om de Hoofden van Gewestelijk bestuur de middelen te verschaffen om het gebruik van kinine te populariseeren, ook wanneer de Bandoengsche Kininefabriek niet langer genegen mocht blijken de tabletten op crediet te verkoopen.

Blijkt het mogelijk terzake in Uw gewest eene andere regeling te volgen, waaraan minder administratieve omslag verbonden is, of waaraan om andere redenen de voorkeur moet worden gegeven, terwijl toch de gewenschte populariseering van het kinine verbruik bereikt wordt, dan bestaat daartegen uiteraard bij de Regeering geen bezwaar.

Wat voorts aangaat Uw voorstel tot invoering van eene eenvoudige regeling voor de vorderbaarstelling van de verkoop-

Sluiten