Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

308

langdurige of ongeneeslijke ziekten in hunne studiën verhinderd worden, kunnen door den Directeur der Landskoepokinrichting van het verder deelnemen aan den cursus worden uitgesloten.

(2) Van de toepassing van dezen maatregel wordt met vermelding der redenen, mededeeling gedaan aan de in artikel 4, alinea 4, vermelde autoriteiten.

ARTIKEL 8.

Geen lessen worden gegeven'op de volgende dagen:

a. op Zondagen en erkende groote Christelijke en Mohammedaansche feestdagen;

b. op algemeen gevierde burgerlijke feestdagen.

ARTIKEL 9.

. (1) Driemaal 's jaars, telkens na afloop van den cursus in de maanden April, Augustus en December, wordt den leerlingen een examen afgenomen door eene commissie, bestaande uit den Inspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst van de geneeskundige afdeeling West-Java, den Directeur en den Onderdirecteur van de Landskoepokinrichting en het Instituut Pasteur. *) (2) Aan de leerlingen, die met goed gevolg dat examen hebben afgelegd, wordt door de commissie een certificaat daarvan uitgereikt.

3. Keuring van leerlingen voor den inentingscursus bij de Landskoepokinrichting.

Gouv. Besl. va". 28 December 1914 No. 69 (Bijbl. No. 8162).

Te bepalen, dat personen, die in aanmerking wenschen te komen voor eene toelating als leerling tot den inentingscursus: bij de Landskoepokinrichting te Weltevreden, ter verkrijging van de daartoe o.m. vereischte geneeskundige verklaring, waaruit blijkt, dat zij een gezond gestel hebben, zonder lichaamsgebreken hinderlijk voor den dienst als vaccinateur, ambtshalve zullen worden gekeurd door den ter plaatse met den burgerlijken geneeskundigen dienst belasten geneeskundige, die voor eiken gekeurden persoon den Lande in rekening kan brengen ƒ 2.50 (twee gulden vijftig cent); met uitnoodiging enz.

i) Gouv. besl. 25 Juni 1914 No. 64 (Bijbl. No 8103).

Sluiten