Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk VIII.

Geneeskundig en onder technisch personeel en hulppersoneel, voor zoover niet reeds vermeld onder de vorige hoofdstukken.

I. Hoofdinspecteur en Inspecteurs.

a. Gouv. Besl. 28 Dec. 1914 No. 2 (Staatsblad No. 786).

Ten vierde: Met intrekking van paragraaf I, laatste alinea en paragraaf II, sub b, van artikel 5 van het besluit van 15 December 1910 No. 8 (Staatsblad No. 648), zoomede van de artikelen 1 en 2 van het besluit van 3 Januari 1913 No. 49 (Staatsblad No 6), bij den burgerlijken geneeskundigen dienst op te heffen de betrekking van Adjunct-inspecteur en te bepalen dat gerekend van af 1 Januari 1914:

a. de Hoofdinspecteur, Chef van den dienst, zal genieten eene bezoldiging van ƒ 1500 (één duizend vijf honderd gulden) 's maands;

b. de geneeskundige Inspecteurs zullen genieten eene bezoldiging van ƒ 1000 (één duizend gulden) 's maands, met één verhooging van ƒ 200 (twee honderd gulden) 's maands na drie jaren dienst, voor den Inspecteur Sous-chef van den Dienst bovendien verhoogd met eene toelage van ƒ 100 (één honderd gulden) 's maands, zullende deze toelage voor de berekening van pensioen, wachtgeld, verlofsen nonactiviteitstraktement als een gedeelte van het activitèitstraktement worden beschouwd.

N. B. De bezoldiging van den Inspecteur-pharmaceut is door de vorenvermelde nieuwe regeling niet gewijzigd, blijvende te dien aanzien van kracht artikel 5, § I, 4de alinea, van het Gouv. Besl. in Staatsblad 1910 No. 648 (ƒ800 's maands met 2 driejaarlijksche verhoogingen van ƒ 100 's maands).

Sluiten