Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

338

van ƒ400 (vier honderd gulden) 'smaands met een verhooging na een jaar van ƒ 100 (één honderd gulden) 's maands gevolgd door vijf driejaarlijksche verhoogingen elk van ƒ 100 (één honderd gulden) 's maands; met bepaling:

a. dat de plaatsing bij de Ombilinmijnen van evenbedoelden arts, aan wien de titel „bedrijfsarts" wordt toegekend, zoomede de ontheffing van die plaatsing, geschieden door den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst na overleg met den Directeur van Gouvernements bedrijven.

b. dat deze beschikking wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 Januari 1914.

d. Leergang in bacteriologie en hygiëne in Nederland.

Kon. besl. 25 Sept. 1915 Ni. 29 (Ind. Stbl. No. 727).

Wij WILHELMINA, enz., enz., enz.

Op de voordracht enz.

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL t.

Indien Onze Minister van Koloniën noodig oordeelt, dat door hem voor den lndischen dienst ter beschikking van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië gestelde of te stellen geneeskundigen vóór hun vertrek naar Indië eene nadere opleiding ontvangen in bacteriologie en hygiëne, kan hij hun opdragen daartoe een leergang te volgen, voor zoolang als hem noodig voorkomt en onder genot van eene toelage van ƒ 150.— (een-honderd vijftig gulden) 's maands.

ARTIKEL 2.

Onze Minister van Koloniën wordt gemachtigd om ten behoeve van den in artikel 1 bedoelden leergang te beschikken over een bedrag van ƒ 50.— (vijftig gulden) per leerling als vergoeding van te gebruiken benoodigdheden en proefdieren.

ARTIKEL 3.

, De in artikel 1 bedoelde personen moeten zich bij notarieele akte verbinden tot terugbetaling van alle gelden, welke aan

Sluiten