Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

339

hen of te hunnen behoeve worden voldaan ter zake van opdrachten als in dat artikel bedoeld, indien zij niet binnen den hun aan te wijzen termijn naar Indië vertrekken, de reis derwaarts moedwillig afbreken of om andere redenen dan weibewezen ziels- of lichaamsgebreken, buiten eigen toedoen ontstaan (ter beoordeeling van de Regeering) de werkzaamheden, waarvoor zij worden uitgezonden, niet aanvaarden, dan wel binnen een in elk geval door Onzen Minister van Koloniën vast te stellen aantal jaren na hunne aankomst in Indië uit 's Lands dienst worden ontslagen.

ARTIKEL 4.

De uitgaven, uit artikel 1 en 2 van dit besluit voortvloeiende, worden gekweten ten laste van het eerste hoofdstuk der begrooting van Nederlandsch-Indië.

<e. De standplaatsen van de Gouvernements artsen worden door den Hoofdinspecteur, Chef B. G. D. aangewezen, zie art. 4, alinea 2, van het Reglement op den B. G. D.

III. Geneesheeren belast met den burgerlijken geneeskundigen dienst.

N. B. Voor de verdeeling in geneeskundige ressorten zie de desbetreffende bijlage van deel I van den Regeerings almanak.

a. Particuliere geneesheeren onder genot van een toelage uit 's Lands kas (civiele geneesheeren).

1. Voorschriften betreffende den dienst der civiele geneesheeren.

Gouv. Besl. van 20 September 1853 No. 7 (Bijbl. No. 433), jo. dat van 11 September 1916 No. 61.

Eerstel ijk: Te bepalen als volgt: enz.

Jt, In de gewesten of afdeelingen bij a *) bedoeld, worden geplaatst particuliere geneesheeren, onder genot van eene belooning of tegemoetkoming uit 's Lands kas, waartegen

]) Hieronder te verstaan alle gewesten en afdeelingen buiten de drie hoofdplaatsen Batavia, Semarang en Soerabaja.

Sluiten