Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

351

ƒ. eene door het betrokken Hoofd van plaatselijk bestuur gelegaliseerde verklaring van den candidaat, waarbij hij zich verbindt om, nadat hem het diploma van Inlandsch genees-, heel- en verloskundige zal zijn uitgereikt, den Lande — behoudens het bij artikel 23 bepaalde omtrent een langer dienstverband — minstens 10 (tien) achtereenvolgende jaren te dienen en gedurende zijn geheelen diensttijd iedere hem van Gouvernementswege aangewezen bestemming te volgen;

g. van Christen-candidaten een bewijs (doopakte), waaruit blijkt, dat zij tot eene Christelijke gezindheid behooren.

ARTIKEL 10.

(1) Op gewestelijke- en afdeelingshoofdplaatsen in geheel Nederlandsch-Indië, waar openbare lagere scholen voor Europeanen zijn gevestigd, wordt elk jaar de gelegenheid opengesteld tot het afleggen van het toelatingsexamen voor de voorbereidende afdeeling.

(2) De candidaten moeten, onder opgaaf van hun naam, plaats van geboorte en leeftijd, zoomede van naam en woonplaats van het hoofd van het gezin, bij hetwelk zij inwonen, en onder overlegging van eene geneeskundige verklaring betreffende' hun lichaamsgestel, een bewijs waaruit blijkt welke afdeeling eener Europeesche lagere school zij hebben doorloopen en de verklaringen en bewijzen, genoemd in artikel 9 sub c, d, e en ƒ — de Christen-candidaten ook het bewijs, aldaar genoemd sub g—, zich tijdig schriftelijk aanmelden: te Batavia bij den Directeur der school, op de gewestelijke hoofdplaatsen bij het Hoofd van het gewestelijk bestuur en op de overige plaatsen bij het hoofd van het bestuur der afdeeling, waartoe die plaatsen behooren.

(3) Door de in de vorige alinea genoemde bestuurshoofden wordt eene opgaaf van de door dezen verstrekte opgaven en overgelegde verklaringen en bewijzen, gezonden aan den Directeur der school, op zoodanig tijdstip dat die opgaaf uiterlijk twee maanden vóór het begin der groote Mohammedaansche vasten te Batavia aankomt.

(4) Genoemde Directeur zorgt, in overleg met den hoofdonderwijzer der voorbereidende afdeeling, dat de noodige opgaven voor het examen worden samengesteld. Op deze schriftelijke examenopgaven, welke betrekking hebben op de vakken

Sluiten