Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

353

(10) Genoemde Directeur stelt het ontvangen examenwerk en dat der candidaten van Batavia in handen van eene Commissie, bestaande uit den hoofdonderwijzer en twee onderwijzers der voorbereidende afdeeling. De Commissie kent voor elk der beide examenvakken een cijfer toe van 1 tot 10.

(11) De Directeur der school doet, onder overlegging van de noodige gegevens omtrent al de geëxamineerden, aan den Raad van Bestuur eene schriftelijke voordracht tot toelating van de daarvoor het meest geschikt geoordeelde candidaten.

(12) Genoemde Raad van Bestuur beslist omtrent de toelating tot de school.

(13) Bij staking van stemmen wordt de candidaat toegelaten.

ARTIKEL 11.

(1) Om als kweekeling tot de geneeskundige afdeeling te worden toegelaten, wordt vereischt:

a. voor de kweekelingen der voorbereidende afdeeling:

dat zij hiertoe door den Raad van Bestuur geschikt geacht worden;

b. voor hen, die den cursus aan de voorbereidende afdeeling niet hebben doorloopen:

1°. de vereischten, omschreven onder de letters b, d,

e, ƒ en g van artikel 9; 2°. dat de candidaat-kweekeling den leeftijd van 16

jaren heeft bereikt en het 21ste jaar nog niet is

ingetreden;

3°. het bewijs, dat de candidaat de derde klasse eener hoogere burgerschool met goed gevolg heeft doorloopen, dan wel een met voldoenden uitslag afgelegd examen, af te nemen door den hoofdonderwijzer der voorbereidende afdeeling ten overstaan van den Raad van Bestuur.

De candidaten, die aan den eerstgenoemden eisch voldoen, genieten den voorrang boven hen, die het in de tweede plaats genoemde examen hebben afgelegd.

(2) Het aantal plaatsen, dat beschikbaar is voor toelating tot de voorbereidende afdeeling, wordt verminderd met het getal dergenen, die op de wijze, omschreven bij de vorige alinea sub b, dadelijk tot de geneeskundige afdeeling worden toegelaten.

23

Sluiten