Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

391

daartegen aan te wenden middelen, b.v. het verrichten van eene onderhuidsche injectie; ƒ. eenige kennis van de behandeling en verpleging van het pasgeboren kind in de eerste levensdagen.

b. Practisch gedeelte:

a. aanwijzing op het droge bekken of op het fantoom van het werktuigelijke verloop der baring bij de verschillende liggingen der vrucht;

b. het aanleggen van de tang bij laagstaand hoofd en het verrichten van eene keering, zoo noodig met opvolgende extractie.

4. Reglement betreffende de bevoegdheden en verplichtingen (zie Hoofdstuk I. F 2).

5. Onderstand aan Inlandsche vroedvrouwen, a. Staatsblad 1898 No. 46.

Den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid te machtigen tot toekenning van onderstanden aan Inlandsche vroedvrouwen, die in de uitoefening van het vak geen genoegzaam middel van bestaan kunneh vinden, mits tot geen hooger bedrag dan ƒ25.— (vijf en twintig gulden)'s maands voor ééne vroedvrouw.

b. Maatstaf voor de toekenning van onderstand aan Inlandsche vroedvrouwen.

1. Missive Hisp, Chef B. G. D. 9 Maart 1914 No. 2237 aan de Hoofden van gewestelijk bestuur en de Inspecteurs en fd. Inspecteurs van den B. G. D.

Tot dusver ontbreekt een maatstaf, naar welken de bij Staatsblad 1898 No. 46 bedoelde onderstand aan de Inlandsche vroedvrouwen wordt toegekend.

Deze onderstand wordt dan eens berekend naar het aantal verrichte gratis-verlossingen van het voorafgaand jaar, dan weer vastgesteld naar plaatselijke omstandigheden of naar den landaard van de betrokken vroedvrouw.

Sluiten