Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

399

met dien verstande, dat ten hoogste 200 leerlingen-verpleger (verpleegster) gelijktijdig in opleiding mogen zijn en dat dit aantal in 1911 niet meer zal bedragen dan 40. § IV. (1). De opleiding geschiedt kosteloos.

(2) De bij het hoofd eener openbare ziekeninrichting in opleiding zijnde leerlingen-verpleger (verpleegster) ontvangen eene toelage uit 's Lands kas van ƒ 10 (tien gulden)'s maands, welke door den Hoofdinspecteur telkens na één jaar met ƒ 1 (één gulden) 's maands kan worden verhoogd tot een maximum van ƒ 12 (twaalf gulden) 'smaands.

(3) . Aan hoofden van particuliere ziekeninrichtingen, die op den voet dezer Regelen leerlingen-verplegers (verpleegsters) in opleiding hebben, wordt voor eiken leerling-verpleger (verpleegster) uitgekeerd gedurende het eerste jaar der opleiding ƒ 10 (tien gulden) 'smaands, gedurende het tweede jaar ƒ 11 (elf gulden) 'smaands, gedurende het derde en eventueel latere jaren ƒ 12 (twaalf gulden) 'smaands.

(4) . Leerlingen-verpleger (verpleegster) tellen als zoodanig niet mede in de sterkte van het verplegingspersoneel der ziekeninrichtingen waarbij zij in opleiding zijn.

(5) Zij kunnen tijdens den duur der opleiding benoemd worden tot niet-opgeleid verpleger (verpleegster) bij die inrichting op de voor die betrekking vastgestelde inkomsten, doch verliezen dan het genot der in alinea 2 bedoelde toelage en tellen dan mede in de sterkte van het verplegingspersoneel.

§ V. Aan personen, die zijn aangewezen om tot verpleger (verpleegster) te worden opgeleid, wordt vervoer op 's Lands kosten verleend van de plaats hunner inwoning naar de plaats waar zij opgeleid zullen worden en na beëindiging dier opleiding of bij ontslag (mits niet het gevolg van eigen wil of onbehoorlijk gedrag) desverlangd terug naar de plaats hunner inwoning, op den voet van het bepaalde onder „Ten tweede" letter B, van Staatsblad 1875 No. 1 voor kweekelingen bij hei ' openbaar Inlandsch onderwijs; J)

onder voorbehoud, dat moet worden gereisd langs den weg, die in den kortsten tijd en met de minste kosten voor het Land kan worden afgelegd, ter beoordeeling van de betrokken Hoofden van gewestelijk of plaatselijk bestuur.

§ VL De Hoofdinspecteur doet de opleiding staken, wan-

l) Zie noot op blz. 395.

Sluiten