Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

454

ARTIKEL 12.

Alle bij het depót aankomende recruten en hunne gezinnen worden door zijn zorg gevaccineerd of gerevaccineerd; vaccinatie (revaccinatie) van de overige personen bij het depót behoort eveneens tot zijn taak.

ARTIKEL 13.

1. Het bij het depót nieuw aangekomen personeel en vat» het depót vertrekkend personeel wordt door hem zoo kort mogelijk na aankomst en voor het vertrek op een in overleg met den Depötcommandant vastgesteld tijdstip geneeskundig onderzocht.

2. Hij zal overigens geregeld het bij het.depót aanwezig ongehuwd personeel beneden den rang van Detachementscommandant op venerische ziekten geneeskundig onderzoeken.

3. Het tijdstip, waarop deze visitaties zullen plaats vinden, zal in onderling overleg van den Depótcommandant en hem worden vastgesteld.

ARTIKEL 14.

Hij zal den Chef van het korps en den Commandant van het depót desgevraagd dienen van raad en voorlichting omtrent alle medische en hygiënische aangelegenheden, welke naar het oordeel van die autoriteiten in het belang van den dienst overweging vereischen.

ARTIKEL 15.

Hij dient door tusschenkomst van den Commandant van het depót bij den Chef van het Korps en bij den Inspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst van West-Java in:

a. maandelijks een numeriek rapport bevattende de gemiddelde sterkte van het Depót, het aantal zieken en den aard der ziekten, zoomede het aantal overledenen;

b. jaarlijks vóór 15 Februari een jaarrapport der ziekeninrichting, zijnde een samenvatting van de evenbedoelde maandrapporten; bovendien rechtstreeks aan den Inspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst van WestJava jaarlijks vóór 15 Februari een wetenschappelijk verslag omtrent den geneeskundigen en hygiënischen toestand bij het Depót en zijne verrichtingen in het belang daarvan.

Sluiten