Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

509

E. ONDERHANDSCHE verkoop van roerende goederen.

Gouv. Besl. van 29 Juli 1916 No. 28 (Stbl. No. 527). Gelezen enz. ;

De Raad van Nederlandsch-Indië gehoord; Is goedgevonden en verstaan:

Met intrekking van het besluit van 21 Mei 1898 No. 37 (Staatsblad No. 169) te bepalen;

I. ■ De Hoofden der departementen van algemeen bestuur zijn bevoegd om in bijzondere omstandigheden, te hunner beoordeeling, voor zoover niet in strijd met bestaande algemeene verordeningen, machtiging of last te geven tot onderhandschen verkoop tegen den voor den Lande gunstigst te bedingen prijs van de in artikel 17 der Indische Comptabiliteitswet (Indisch Staatsblad 1895 No. 225) bedoelde roerende goederen, eigendom van den Lande, waarvan de verkoop in "s Lands belang wenschelijk is.

II. (1) De verkoop van de op den voet van de vorige paragraaf verkochte goederen geschiedt tegen contante betaling.

(2) De Hoofden der departementen van algemeen bestuur zijn bevoegd om bijzondere redenen de betaling van de koopsom in termijnen toe te staan wanneer een voor den Lande voordeelige verkoop daardoor bevorderd kan worden.

Afschrift enz.

111. Meubilair voor de apotheken der Inlandsche Geneeskundigen. Gouv. Besl. van 15 Januari 1905 No. 8 (Bijbl. No. 6162).

Krachtens Koninklijke machtiging den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid te machtigen om voor aankoop en onderhoud van meubilair voor de apotheken der Inlandsche geneeskundigen de benoodigde fondsen beschikbaar te stellen.

Sluiten