Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

541

VIII. Onderhuur bij aanwerving van personeel voor 's Lands dienst. Circulaire van den lste Gouvernements-Secretaris aan de Chefs der Departementen van Algemeen Bestuur van 24 October 1902 No. 3614 (Bijbl No. 5804).

Naar aanleiding van eene onlangs voorgekomen klacht dat met medeweten van het Hoofd van eene Landsinstelling een aan eene particuliere industrieele onderneming verbonden technisch employé ondershands zou zijn aangezocht om in Gouvernements dienst over te gaan, wenscht de Gouverneur-Generaal onder Uwe aandacht gebracht te zien, dat wanneer het noodig is voor de vervulling van Gouvernements betrekkingen personeel aan te werven alles moet vermeden worden wat de gedachte aan onderhuring zou kunnen opwekken.

Uit den aard der zaak is er niets tegen, dat van Gouvernementswege pogingen gedaan worden om geschikte werkkrachten te verkrijgen en dat personen, die bij particulieren werkzaam zijn, in dienst van den Lande worden aangenomen, maar de gelegenhèid om in 's Lands dienst te treden behoort openlijk te worden aangeboden door eene openbare bekendmaking dat een of ander ambt vacant is en sollicitanten zich kunnen aanmelden.

Op last van den Landvoogd heb ik de eer —— het vo-

UHEdG

renstaande mede te deelen, met verzoek om bij voorkomende gelegenheid daarmede rekening te willen houden en de zienswijze van Zijne Excellentie tevens onder de aandacht te willen brengen van de onder Uw Departement ressorteerende autoriteiten, voorzoover zij bevoegdheid tot aanstelling van personeel bezitten, opdat ook zij zich daarnaar kunnen gedragen

De lste Gouvernements Secretaris, (w.g.) COHEN STUART.

IX. Vaststelling van ■ een leeftijdsgrens voor opneming van Europeanen en met dezen gelijkgestelden in vasten burgerlijken dienst.

Gouv. Besl. 15 April 1916 No. 36 (Bijblad No. 8483) jo.. 15 Augustus 1916 No. 4 (Bijblad No. 8618) en 28 November 1916 No. 2.

Gelezen enz.

De Raad van Nederlandsch-Indië gehoord;

Sluiten