Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

557

In verband met artikel 7 § 2, s ib c van het telegraafreglement, zooals die zinsnede luidt ingevolge artikel 1 van het bovengenoemd besluit in Staatsblad 1916 No. 94, waarbij is bepaald, dat alleen antwoorden op buitenlandsche regéeringstelegrammen als zoodanig ook als regéeringstelegrammen worden beschouwd, wenscht de Gouverneur-Generaal er nog speciaal de aandacht do te zien gevestigd, dat het geval zich kan voordoen, dat een tot het verzenden van telegrammen voor 's Lands rekening in het binnenlandsch verkeer bevoegde autoriteit, aan eene andere autoriteit, aan een bijzonder persoon of aan een college of commissie, die de bedoelde bevoegdheid niet bezit, wenscht te telegrafeeren en een telegrafisch antwoord verlangt. In dat geval zal het te verzenden telegram moeten worden voorzien van een der aanwijzingen „Rpx" of Rpd x" al naar gelang het antwoord als gewoon telegram dan wel als dringend telegram wordt verlangd.

Ten slotte teeken ik hierbij, wellicht ten overvloede, nog aan dat ook bij de verzending van telegrammen voor Gouvernementsrekening de voorschriften, vervat in de Bijbladen op het Staatsblad Nos. 591, 1636, 2241, 4826 en 6461 onverminderd van kracht blijven, welke voorschriften voor zooveel noodig naar de eischen des tijds nader zullen worden gewijzigd.

De lste Gouvernements-Secretaris, (w. g.) K1NDERMANN.

XXIII. Afgifte van vrijbiljetten te behoeve van het geneeskundig- en verplegingspersoneel. verbonden aan vereenigingen en stichtingen welke zich o.m. ten doel stellen het kosteloos behandelen of verplegen van behoeftige zieken.

Gouv. Besl. van 28 November 1904 No. 34.

E e r s t e 1 ij k: Te bepalen dat ten behoeve van het geneeskundig en verplegingspersoneel, verbonden aan vereenigingen en stichtingen, welke zich o. m. ten doel stellen het kosteloos behandelen of verplegen van behoeftige zieken, wanneer dat personeel ten behoeve van die kostelooze behandeling of verpleging gebruik moet maken van de Staatsspoorwegen, vrijbiljetten kunnen worden afgegeven voor reizen langs die gedeelten der Staatsspoorwegen, welke liggen binnen het rayon, waarin door

Sluiten