Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

593

aan de tenuitvoerlegging van het vonnis onttrekt, het genot

van pensioen, gagement of onderstand. De Gouverneur-Generaal is bevoegd om:

lo. gedurende dien tijd over het pensioen, het-gagement of den onderstand van den veroordeelde te beschikken ten behoeve van zijne naaste betrekkingen ;

2o. voor zoover van de sub lo. bedoelde bevoegdheid geen gebruik wordt gemaakt, hem, die 'de straf heeft ondergaan, in het genot te stellen van eene uitkeering tot een bedrag, dat in geen geva^ de helft van het jaarlijksch bedrag van het pensioen, het gagement of den onderstand te boven gaat.

Dit besluit treedt in werking op den dag der plaatsing in het Staatsblad van Nederlandsch-Indiƫ.

Onze Minister van Koloniƫn enz. (gewoon slot).

UITREIKING VAN EEN SCHRIFTELIJK BEWIJS BIJ BENOEMING, BEVORDERING, OVERPLAATSING EN ONTSLAG TER VOORKOMING VAN MOEILIJKHEDEN BIJ PENSIOENAANVRAGEN. Circ. Gouv. Secr. 28 December 1905 No. 4248 aan de betrokken Autoriteiten en Colleges (Bijbl. No. 6414).

Naar aanleiding van de, bij het Koninklijk besluit van 8 Juni jl. No. 59 (Staatsblad No. 527) tot stand gekomen en met 1 November jl. in werking getreden wijziging van het Inlandsch pensioenreglement, i) waardoor ook aan Inlandsche landsdienaren, die eene vaste maandelijksche bezoldiging van minder dan f 20 genieten na 30-jarigen dienst recht en in sommige andere gevallen aanspraak op pensioen is toegekend, heb ik de eer, op last van den Gouverneur-Generaal, U te verzoeken, te willen zorg dragen, dat, ook waar dit tot dusver niet gebruikelijk mocht geweest zijn, bij benoeming, bevordering, overplaatsing en ontslag van Inlandsche burgerlijke landsdienaren, aan den belanghebbende een schriftelijk bewijs dienaangaande wordt uitgereikt, opdat later bij eene aanvrage om pensioen geene moeilijkheden zich zullen voordoen voor zooveel betreft de berekening van den diensttijd en het pensioenbedrag.

De Gouvernements-Secretaris,

(w.g.) HULSHOFF POL.

') Blz. 581.

38

Sluiten