Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62a

vrij te pleiten om aan de gestelde termijnen van 20 en 30 jaren dienst strikt vast te houden.

Indien toch bijvoorbeeld een Inlandsch landsdienaar, die 25 jaar in tijdelijken dienst is werkzaam geweest, door ziekte wordt belet om verder te dienen, brengt de billijkheid mede om hem voor zijne diensten door het toekennen van onderstand te beloonen. Met het oog op de bovenvermelde omstandigheid, dat voor opneming in tijdelijken dienst geene geneeskundige keuring noodig is en geen leeftijdsgrens geldt, mag evenwel voor dergelijke gevallen geen te lichte maatstaf worden aangelegd. Naar de meening van den Landvoogd zou in het algemeen voor toekenning van onderstand aanleiding kunnen bestaan, wanneer de betrokkene op zoodanigen leeftijd den tijdelijken dienst is ingetreden, dat hij in normale gevallen zonder bezwaar den 20- of 30-jarigen termijn had kunnen vólmaken en hij, na drie vierde van dien termijn te hebben gediend, door ziekte, dus . niet door ouderdomsgebreken, belet wordt om verder te dienen, dan wel wanneer in hetzelfde geval andere omstandigheden zich hebben voorgedaan, zooals bijv. opheffing van den betrokken diensttak of van de tijdelijke functie enz., die hem belet hebben verder te dienen en hij eenigen tijd later physiek ongeschikt wordt bevonden om zijn brood te verdienen.

Voorts doet zich, speciaal ten aanzien van Inlandsche landsdienaren, nog een ander geval voor, waarin de Landvoogd toekenning van onderstand, onafhankelijk van den meerbedoelden termijn van 30 jaren, billijk acht.

In tegenstelling toch met Europeesche landsdienaren kunnen tijdelijke Inlandsche beambten, die in vasten dienst worden opgenomen, hunnen voorafgaan den tijdelijken diensttijd niet voor pensioen geldig maken. l) Een Inlander, die na

') Blijkens de circulaire van den lsten Gouvernements-Secretaris van 24 Augustus 1916 No. 2134/111 AI heeft deze zinsnede geen betrekking op tijdelijken diensttijd doorgebracht in eene burgerlijke betrekking waaraan eene vaste maandelijksche bezoldiging ten laste van de begrooting is verbonden.

Voor hen die op het oogenblik van ontslag uit 's Lands dienst Inlandsch burgerlijk landsdienaar zijn, komt alle tijdelijke diensttijd gedurende welken in een burgerlijk ambt vaste maandelijksche bezoldiging ten laste der begrooting is genoten, als voor pensioen geldende diensttijd in aanmerking, onverschillig of die tijd is voorafgegaan aan dan wel gevolgd op tijd krachtens vaste aanstelling in zoodanig ambt doorgebracht.

Sluiten