Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV

Blz.

. Keuring en herkeuring van gewapende politiedienaren .. 457 Voorschrift op de herkeuring van gewapende politiedienaren 457

Keuring van aspirant Inlandsche loodsen 460

Keuring van bij den dienst van het Boschwezen voor benoeming in aanmerking komende personen niet behoo' rende tot de Europeesche en daarmede gelijkgestelde

bevolking 461

Keuring van leerlingen van de Ambachtsscholen voor

Inlanders 461

Keuring van Inlanders, die in aanmerking wenschen te komen

voor eene plaatsing bij het Binnenlandsch Bestuur.... 462 Bepalingen regelende het constateeren der ziekte van burgerlijke ambtenaren, die een buitenlandsch verlof tot

herstel van gezondheid verzoeken " 462

Nopens de door Geneeskundige Commissies te volgen gedragslijn bij keuringen voor ziekteverlof 467

Keuring van Europeesche burgerlijke landsdienaren die, na met verlof wegens ziekte in Europa te hebben vertoefd of wegens ziekte verlenging van hun verlof naar Europa

bekomen te hebben, naar Nederlandsch-Indië zijn teruggekeerd zonder vooraf te zijn, goedgekeurd door de

Commissie te 's Gravenhage 468

Bij de keuring dient rekening te worden gehouden met den reeds volbrachten tijdelijken dienst..... 470

Overlegging van een geneeskundig certificaat bij verzoeken van Inlandsche burgerlijke landsdienaren om wegens • ziekte uit hunne betrekking of wegens ziels- of lichaamsgebreken uit 's Lands dienst te worden ontslagen .... 471

Constateering der noodzakelijkheid van het ontslag uit de betrekking voor Europeesche burgerlijke Landsdienaren, die wegens ziekte zoodanig ontslag verzoeken of op grond van een geneeskundig certificaat voor zoodanig ontslag worden in aanmerking gebracht 472

Bevoegdheid van den Hisp. Chef van den B. G. D. om Inlandsche geneeskundigen op te dragen zich te onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek door een der Commissiën bedoeld in Staatsblad 1913 No. 695 473

Voorkoming van persoonswisseling bij keuring van aspirant burgerlijke landsdienaren ï 474

Schrijfloonen en honoraria voor de keuringen 475

Sluiten