Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baart, verwekkend die uiterste spanning van willen en weigeren, gelooven en loochenen, zegenen en vermaledijen in lichaam en ziel van mensen en menschen, die spanning, geboren uit wankeling en wisseling van dingen en namen, van Goed en Kwaad, Schoon en Leelijk, Schijn en Werkelijkheid, God en Mensch, de rustelooze zieledrang en de nimmer verdroogende bron der onrust, hare stage zichzelfbewustheid, de eigenhelderziendheid en angstige zelfbespieding, het zichzelfverbrandende leven des geestes, de drukkende last van het vroegere weten, de vijandschap tusschen Daad en Gedachte.

Luister naar de profeten, die gingen aan het hoofd van de volkerenkaravaan van honderd jaren. Hoor, hoe zij een eeuw lang prediken, de profeten der barmhartigheid en gerechtigheid, het komende rijk van Rechten Rede, de verwachting der menschgeworden rechtvaarcügheid. Luister, hoe zij een eeuw lang roemen, de profeten der Schoonheid, de zaliging van den mensch, en zijn verlossing door de Schoonheid uit den ban des tijds, van de woeling der begeerte en de walging des levens. Zie, hoe zij geëerd zijn, de profeten der Waarheid, de doorgronders van den Stilstand en de vloeiing der dingen, de Wijzen; zie, hoe zij de berusting belijden en de levensverdooving als genezing van de onrust des geestes en de kwelling des levens. Zie hoe zij uit spreuken, leeringen, den drank der verdooving bereiden, het lied van de eerbiedigende berusting in den onbreekbaren band van het Zijnde, in het Fatum der feiten. Zie, hoe de geleerden door voorbeeld en lofspraak het zelfver-

3*

Sluiten