Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WIJZE BOUWMEESTER

Zoo zij het opschrift dezer regelen ontleend aan Jan Veth,die in de vorige Kroniek enkele „gulden" woorden in herinnering bracht van het door Dr. Cuypers gesprokene den n Mei in de groote hal van het Rijksmuseuni tot zijne vele vrienden en leerlingen, daar vergaderd tot het aanbieden eener oorkonde ter betuiging hunner dankbare vereering van den Meester.

En omdat wij menige reden hebben, in Dr. Cuypers een onzer Meesters te zien, een van de weinigen eener vroegere periode der Hollandsche beschaving, wiens levenswerk, wel verre van ons een hinderpaal tot onze toekomst te zijn, als een wegwijzer is waar verdere, vreemdere, nieuwere wegen, — en ook deze bijeenkomst, ondanks hare op zich zelf onbelangrijke aanleiding, voor beteekenisvoller mag gelden, naarmate men meer geneigd mocht zijn, de beteekenis der verschijnselen in de idee te zoeken, die in hen is belichaamd, — daarom zij thans nog eenmaal in deze bladen gewaagd van het'toen door Dr. Cuypers gesprokene, — ter betuiging eener lang en diep gevoelde vereering, ter herinnering tevens

114

Sluiten