Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beter voorbeeld zijn dan de tweede, om der studeerende jeugd voor oogen te houden ? In hoeverre kan men aan superioriteit van den eenen boven den anderen denken? En zou het niet mogelijk zijn, dat de adept der Aegyptische priesters dichter bij ons stond, dan de virtuoos der dialectische athletiek? of zou er niet tusschen beiden een essentieele tegenstelling behoeven te bestaan (zooals Prof. Ch. schijnt te meenen), en de mystiek nog wel iets anders zijn dan vaag gemijmer of piëtistisch en quietistisch gedroom ?

Maar dit alles is betrekkelijk van minder gewicht naast het feit, dat hij den moed heeft bezeten, om ex ca triedra met den conventioneelen leugen te breken van de grootheid der weldaden die de hoogere en lagere wetenschap heet te verspreiden onder de jeugd. De dorre onvruchtbaarheid der gymnasiale studies, de barbaarsche stijlloosheid en anarchie, die er heerschten in de hoogere studies, het gemis aan philosophische basis, de onbewustheid van richting en doel, het troosdooze streven en blinde tasten, en eindelijk de diep bedroevende verkwisting van de edelste krachten der jeugd, van de geestdrift voor groote en heilige dingen, het meeste de geestdrift, die is de geestkracht der jeugd en het eenige pand voor de toekomst — dit alles heeft Prof. Ch., zoo schijnt het, gevoeld en hij heeft zich niet ontzien daarover te spreken.

Men zou hier meer hartstocht, meer kracht van dezen verachter der contemplatie hebben verlangd, dan er lag in het eenige schoone moment dezer rede, toen even de verachting te voelen was,

135

Sluiten