Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het enkele liefdelooze weten* dit is de muziekmakerij in haar slechtste want allerpedantste gedaante* — nu de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst dit werk in ons goedige landje zal binnenleiden en het omkleeden met het moreele gewicht harer persoonlijkheid, nu moet er luide en nadrukkelijk op worden gewezen, dat het nog grooter vergissing, nog grooter misgreep is, zulk een werk uit te voeren, dan het te maken, en eindelijk, dat er toch niemand is, voor wien het niet beter ware dit werk niet dan wel uit te voeren, daar het het oordeel moet verwarren en den smaak bederven van uitvoerders en toehoorders, daar het slechts schade kan doen aan den naam van den componist en den dirigent en eindelijk van de vereeniging, die door deze uitvoering op zoo onmiskenbare wijze getuigt, even weinig bewustzijn van hare roeping, als kennis en inzicht in den huidigen stand en de beweging der kunst te bezitten*

Wat heeft dezen man gedreven, dit werk te maken ? Heeft hij niet gevoeld, dat hij zich ging begeven op een grond, eenmaal gewijd vanwege de sacrale waarde der woorden, andermaal omdat ook de allergrootsten daar hadden geknield en het hoofd gebogen, of is het niets dan de eerzucht geweest om ook den weg te gaan dien zij hadden gegaan, al ontbrak ook geheel de innerlijke aandrift en zelfs ook maar de geringste hoogere wijding ?

Dat Beethoven zijne Missa Solemnis als zijn beste werk beschouwde, doet ons niet verbazen, die hem als den subjectieven toonkunstenaar bij

143

Sluiten