Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grove, modern-Italiaansche operazanger met zijn ruw pathos en brutale contrasten gebleven is, en het is te begrijpen, dat deze werken in Duitschland, waar ook het succes van „Cavaleria rusticana "gemaakt is,met groote blijdschap begroet zijn.

Wanneer het nu geoorloofd is, deze nieuwe werken van Verdi aan zijn hierboven genoemde kenspreuk te toetsen, is vooreerst de vraag: wat is de beteekenis en strekking dier woorden ? Dit is zeer eenvoudig en komt hierop neer, dat men van het goede het principe moet navolgen en dit zoo individueel mogelijk. —• Zoo bestaat de ware navolging van Wagner niet daarin dat men, zooals tegenwoordig vaak gebeurt, een in onmogelijke taal geschreven libretto over een onderwerp uit de noordsche mythologie op ..Wagneriaansche" wijze gaat componeeren (dat wil zeggen dat men de procédés van Wagner copiëert), maar dat men zich in de eerste plaats ervan verzekert, of het onderwerp dié actie der muziek uit zijn aard verlangt, die Wagner als de essentieele voorwaarde voor het muzikale drama omschreven heeft; vervol gens, dat men streve, het evenwicht te vinden tusschen den toon, het woord en het gebaar, en ten slotte, dat men zijn eigen weg ga, evenals Wagner zijn éigen weg is gegaan.

De principes nu der oude i6e-eeuwsche meesters zijn ook in weinige woorden te verklaren.

Immers hier gelden evenzeer: i° het intieme begrip van het woord (litterair principe), 2° het juiste equüibre tusschen den toon en het woord (harmonisch en contrapuntisch principe), 30 het

171

Sluiten