Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regels van kompositieleer heeft hij zich nooit kunnen binden/' Het verband tusschen beide uitspraken (waarvan de eerste zeer juist is), ontgaat mij. De ervaring toch leert, dat tusschen beide gegevens: de minderwaardigheid eener compositie en het observeer en der strenge regels, hoegenaamd geen verband bestaat, integendeel dat zij zich vaak in omgekeerde rede verhouden. Het is duidelijk, dat uit dit gebrek aan muzikaal begrip en gevoel voor den heer De Boer een groote moeilijkheid ontstaat, om het toch reeds zoo duister conflict tusschen Wagner en Nietzsche (aan de verklaring waarvan reeds vele schrijvers te vergeefs hun scherpzinnigheid ten koste hebben gelegd), te begrijpen, en het is daarom niet te verwonderen, dat de heer De Boer daarvan niet dan in de algemeenste en vaagste termen melding maakt, alsof het slechts over een theoretisch inzicht liep, waarmede alleen het verstand gemoeid was en niet een kwestie van leven en dood bij een natuur als Nietzsche, bij wien alle denkproblemen zich tot de felste zieledrama's plachten om te zetten. En als de heer De Boer de zonderlingste en onverstaanbaarste dingen zegt, die met geen mogehjkheid aan het leven en het denken van Nietzsche kunnen worden vastgemaakt, bijv. als hij spreekt over „zijn waardeering van al wat positief en aktief is," „zijn afkeer van hetgeen hem lijden doet"1), of „minder belangstelling (dan voor de denkende en dichtende geesten), had hij voor hen, die handelend door

l) Pag. 46.

200

Sluiten