Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

philologie doel was, voor den ander hoe langer hoe meer middel begon te worden. Het is toch onmogelijk aan te nemen, dat de heer De Boer den brief van Ritschl over „Die Geburt der Tragödie" niet zou kennen. Van dergelijke vergissingen wemelt de rede.

Zoo leest men op pag. 24 „De kunst en met name de muziek — zoo leert Nietzsche met Schopenhauer en Wagner — geeft Ons meer onmiddellijk het leven, het wezen der dingen, de waarheid" (dan de wetenschap?). Ziet dat op pag. 89 (1872) der Geburt der Tragödie, waar Nietzsche de door Wagner beroemd geworden plaats uit „Die Welt als Wille und Vorstellung", in haar geheel mededeelt ? Natuurlijk weet de heer De Boer zeer goed, dat Schopenhauer daar de muziek in haar verhouding tot „der Wille", en in tegenstelling met de verhouding der andere kunsten tot dien „wil" vergelijkt. Als hoofdgedachte van genoemd werk van Nietzsche noemt de heer De Boer verder de bekende phrase uit het 5e hoofdstuk, dat wereld en menschheid slechts als aesthetisch verschijnse1 eeuwig gerechtvaardigd zijn. Daargelaten, of men terecht deze gedachte als de hoofdgedachte van het werk moet beschouwen, komt het mij voor, dat de omschrijving, die de heer De Boer van deze hoofdgedachte geeft: „het wezen van het leven, genoten als kunstwerk, als muziek, en die kunst vereerd als het goddelijke," door Nietzsche niet zou beaamd worden. Zou dit de hoofdgedachte van een zoo fel fanatisch boek kunnen zijn: „het wezen van het leven

302

Sluiten