Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70

FREDERIK VAN EEDEN'S ONTWIKKELINGSGANG

hem den staat van bereikbaar geluk vertoond, terwijl de eene signifische overpeinzing na de andere hem dieper dompelde in onvrede en verwarring. Het leven der mon< niken wees hem den weg naar de kapel en naar het altaar. Waarna de definitieve werking der genade intrad.

X

Van Eeden noemt zijn bekeering het slotaccoord op de symphonie zijns levens. Van zijn jeugd af, erkent hij dank» baar, heeft alles hem gestuwd, naar waar hij thans is. Inderdaad, in zijn overgang tot het Katholicisme worden alle stijgende lijnen van zijn ontwikkeling in één finalen opgang vereenigd; zeer zichtbaar is zijn bekeering de ver» vulling van zijn leven. Al wat als bedoeling, instelling, vermoeden, behoefte in hem aanwezig was, heel den langen duur van zijn zwaren levensgang, vindt thans vervulling, voltooiing, zekerheid en bevrediging. Zijn dwalingen heeft hij teruggenomen op den dag van zijn bekeering, maar hij kon voluit verklaren, altijd in eerlijkheid te hebben gezocht en rechtuit zijn weg te zijn gegaan.

In den vrede van zijn levensavond, bij het licht van Gods genade, zal hij terugzien op zijn aardsch bestaan; de groote figuren zijner verbeelding, allen weerspiegelingen van de eigen ziel in haar opvolgende staten, zal hij vol» groeid bevinden. Buiten de genade geboren, worstelden zij in een staat van ongewisheid, aan tweespalt ter prooi. In het Katholicisme vindt hij ze allen gezuiverd terug, verhelderd in het licht der openbaring.

Van Eeden»Viator, aan hét hooge doel gekomen, zal ze allen herkènnen, die eens zijne liefden waren, in verheerlijkt wezen. Johannes, wien Gods stem aanspreekt in de natuur, Windekind, de innige droom van de onbevangen jeugd, Marjon, de milde bemiddelaarster, Markus, die de men» schen hevig liefheeft als zijn naasten, Hedwig, die strijdt om het deugdzame leven, het Ik uit Ellen, dat in de smart de loutering zoekt en de bevrijding, zij zijn allen als ge»

Sluiten