Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

karakter van Marx' wijsbegeerte te verbinden met Kant's 'ethisch standpunt, voor onmogelijk verklaart: een ethische fundeering van het socialisme noemt hij dan ook niet een aanvulling, maar een volledige vernietiging van de marxistische leer.

„Deswegen hat Vorlander — aldus Tugan-Baranowsky — auch recht, wenn er die Losung „Z u r ü c k zu Kant" verwirft. Aber auch seine eigene Losung: „Vorwarts mit Marx und Kan t!" charakterisiert die Aufgaben unserer Zeit nicht richtig. Unsere Losung musz lauten: „Vorwarts zur Schöpfung einer neuen Theorie des Sozialismus", und sowobl Kant wie Marx müssen dahinten bleiben, als überwundene Etappen des sozialen Gedankens." *)

In het algemeen heeft het mij getroffen, dat, ook waar de leiders der Neo-Kantiaansche Marburgerschool Kant's kategorischen imperatief niet meer zuiver individueel opvatten, maar dezen ook van toepassing achten ten aanzien van de taak der gemeenschap, 2) zij de wijsgeerige fundeering van het marxisme niet zoeken in de waardeidee: het is als het ware alsof zij, bij hun onderzoek naar een zelfstandig ideëel moment als „Selbstzweck" in „Het Kapitaal", zich onthouden hebben van een nadere bespreking van het begrip, waarin Marx' monistisch materialistische, zuiver natuurwetenschappelijke levensbeschouwing gestold,

1) Vgl. over Tugan-Baronowsky: Vorlander, t.a.p. blz. 206—217.

Op bat .tweeslachtige standpunt van dezen Russischen socialist wordt, behalve door Vorlander op blz. 208 en 209, ook nog de aandacht gevestigd door Sven Heiander, t.a.p., blz. 68 en 59.

s) Vorlander, t.a.p., blz. 141, schrijft bijv. ten aanzien van Natorp's wijsgeerig socialisme:

„Auch Kants kategorischer Iimperativ ist nicht individualistisch gemeint. Denn, indem er gebietet: „Handle so, dasz die Maxime d e i n e r Handlung allgemein es Gazetz werden kann", deckt sich ihm der praktische Gasichtspunkt des Individuums mit dem der Gemeinschaft. Und, wenn er uns in seiner anderen 'Formuliering „die Menschheit sowobl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen" achten lehrt, so sprdcht er nicht von dem einzelnen als für sich stenend, sondern von dem Menschentum, dJi. von dem, was den Menschen erst eigentlioh zum Menschen macht, sowobl in der eigenen Person, als in dér jedes anderen. Und auch von dieser wird nicht gesagt, dasz sie als Zweck und nicht als Mittel zu brauchen sei, sondern nur: niemals b 1 osz als Mittel, sondern jederzeit zugleich als Zweck. „Das ist genau der Begriff der Gemeinschaft,.... dn der jeder einzelne ednerseits Mittel für die Zwecke aller, aber eben damit, weil im Zwecke der Gemeinschaft ja mitbegriffen, zugleich auch selber Zweck ist"

242

Sluiten