Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/. het ach in verbinding stellen met andere soortgelijke vereenigingen en met personen en colleges, die de belangen der Vereeniging kunnen bevorderen.

Art. 4. Leden zijn zij, die, na door het Algemeen Bestuur tot het Lidmaatschap te zijn uitgenoodigd, hetzelve hebben aanvaard. De Leden betalen jaarlijks een contributie van ten minste ƒ 10.—.

Art. 5. Donateurs zijn zij, die, door een jaarlijksche bijdrage van ten minste ƒ 25.-—, of door een gift-ineens van ten minste ƒ300.— van hunne bijzondere belangstelling in de Vereeniging blijk geven.

Zij, die tot het Lidmaatschap wenschen uitgenoodigd te worden, of nadere inlichtingen wenschen omtrent de voorrechten aan het Lidmaatschap verbonden, gelieven zich tot het Secretariaat, van den Eyndestraat 9, Den Haag, te wenden.

8

Sluiten