Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 DE VERSBOUWTHEORIEËN IN NEDERLAND.

doeld schijnt te zijn: in ernstige stukken als regel 10—12lettergreepsverzen. Zoo is het inderdaad ook in de zinnespelen, prologhen en factiën toegepast, al is de grens vooral in de laatste groep toch wel een enkele maal overschreden. In hetzelfde jaar-te Rotterdam luidde het voorschrift: „Meer als derthien syllaben int Refereyn niet plant Noch beneden thien moeten sijn gheschreuen" (Chaerte, voor den bundel blz. 5.). Beide zijn dus iets strenger dan de Twe-spraack in 1584.

De ref ereynen in 1580 „gelesen inde Heerlijcheyt van Heenvliet, ten versoecke van Peeter Sterlinx'' blijken aan geen beperkende bepalingen gebonden te zijn. Voor het refereynfeest te Delft in . 1581 stelt de chaerte den eisch: „u syllaben die bindt ghelijck I eendrachtich Tusschen thien en veerthien, anders waert u gheen baet", dus geüjk aan de Twe-spraack.

Te Leiden was mén in 1596 weer oud-Casteleynsch: „In als hout vrye maet, laet u aen geen sülaben knopen: Mit eenen aessem uytgesproken, een verjoüjsen is" (Chaerte voor den bundel blz. 12 vlg.). Te Rotterdam heerschte twee jaar later wederom een liberale geest; de „vrije Chaert" (die ook onvrije kamers en particulieren tot den wedstrijd opriep „Is de Const vrij (alsse is) laetse dan vry ghebruyckt werden"!) vroeg: „vrye Rhijm Regels"... „hout Rijm en vrije Mate, als boven" en nogmaals: „In alles vrye Mate" (Voor-reden en Chaerte voor den bundel). Te Schiedam in 1603 stelde men weer grenzen voor het refereyn: „houdt dees maet zonder beswijcken hier: — in marg. Van 10 tot 13"; in het spel nam men met „vry reghels" voorlief (Chaerte voor den bundel). Haarlem het in 1606 weer vrijheid; aangaande het spel zwijgt de Chaerte op dit punt: „Acht hondert reghels stijf; bruyckt constich nae dijn macht"; voor het refereyn wordt in het bijzonder gezegd: „de maet sulcx ghy bemint". De door Michiel Vlack gestelde Caerte- voor het bundeltje van 1611 } van eenrefereynfeest te Gouda verlangt: „Van thien tot vijfthien te wercken wilt u algemeen spoen". Adam van der Hagen van de Haarlemsche Wij ngaertranken üet de maat ter keuze in de i Kaerte voor een dergelijken wedstrijd van 1612: „France][d.w.z. | 12 of 13 lettergrepen] of Kamers-maet sult ghy aenkleven hier''. Het Wit Lavendel éischt in 1613 ref ereynen „op Fransche maet"; de Wijngaertranken schrijven in hetzelfde jaar voor: „Hollantsche maet, neemt t'uwer baet, maer büjft daer binnen"; de

Sluiten