Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERZICHT DER LANGS PROEFONDERVINDELIJKEN WEG VOOR HET NEDERLANDSCH BEREIKTE RESULTATEN.

De spraakbeweging behoort als werktuigelijke handeling van het levend menschehjk organisme tot het gebied der physiologie. Volgens de proefondervindehjke methoden dezer wetenschap kan men trachten een objectief beeld te verkrijgen van de spierwerkingen bij de spraakvoortbrenging vereischt. Deze methoden bestaan in het mechanisch opnemen der werkehjk gebeurende beweging door eenig daartoe geschikt gemaakt en zuiver geplaatst instrument, en het overbrengen langs mechanischen weg van den op dat instrument gemaakt en indruk naar een schrijf rol, die aldus het toe en afnemen der onderzochte beweging in een curve te zien geeft. De ontwikkeling der physiologische wetenschap heeft het allengs mogelijk gemaakt, een steeds grooter aantal der tot de spraakvorming bijdragende détailbewegingen te onderzoeken en die bij een en dezelfde proef op schrift te brengen, zoodat zij ons reeds een veelzijdig beeld kan geven van het gelijktijdig doen en laten van allerlei deelen van het spraak-orgaan; haar technische verfijning heeft er toe bijgedragen de zuiverheid der overbrenging te verhoogen door het verminderen van den mechanischen weerstand. Daar het mogelijk is onder de gelijktijdige metingen ook de kracht van den uitgaanden ademstroom op te nemen, en daar het gelijkblijvende tempo van het schrijfapparaat een gecontroleerde bruikbare nameting van den gebezigden tijd toelaat, verschaffen de volgens deze methode verkregen curven ons dus tevens objectieve gegevens omtrent nadruk en duur van elk deeltje der onderzochte gesproken woorden of zinnen.

Volgens een andere exacte methode is het mogelijk het hoorbare der spraak, het „geluid" zelf te onderzoeken. Niet dus hetgeen de spreker doet, maar hetgeen zijn voortbrengingswerk-

Sluiten