Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RYTHME IN MUZIEK EN SPRAAK.

189

enz.

4

Om de waardeering van de gelijke lengte der maten mogelijk te maken, behoeft niet elke maat op dezelfde wijze verdeeld te zijn. Ons lythrnisch gevoel taxeert den duur van b.v. een lange en twee korten in de drie mogehjke volgorden. Het zou een bruikbare rythmische oefening zijn de tonenreeks van ons voorbeeld in de volgende of een dergehjke wisselende verdeeling te studeeren:

Ter vergemakkelijking zullen ook hier de facultatieve klemtonen op elke eerste een goeden steun vormen.

In plaats van door rekking, kan ook door een gemeten rust een verlenging tot stand gebracht worden, die de maat tot een bepaalden duur uitbreidt. Zoo vormt in ons voorbeeld J I )

De maatverdeeüng is aan geen twijfel onderhevig; de als één tel gewaardeerde rusten worden zonder meer meegerekend; zij leveren geen bezwaar of vertraging op. Tot driemaal toe (le, 3e, 5e maat) deden wij nu echter den eersten tel in de rust vallen. In de muziek is dit inderdaad een zeer veel voorkomend verschijnsel; voor den spraakkunst- en versleeraar moet het verbijsterend zijn of hem althans te denken geven. Een rust met klemtoon? of een klemtoon op niets? — In zekeren zin ja; indien men scandeerend de maat door duidelijke gebaren of door kloppen met den voet markeert, zal men inderdaad het niets der rust door een bij-

Sluiten