Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

DE RECHTSVRAGEN.

Nu eene grondwetsherziening aanstaande schijnt, waarbg de voorgestelde artikelen 61, 62 en 62bis nieuwe vergezichten openen voor het staatsrecht der overzeesche gebieden, zal de regeering ontwerpen van nieuwe regeeringsreglementen moeten voorbereiden, waarbij het in dit geschrift te behandelen onderwerp als een der hoofdmomenten aandacht zal vragen. ')

De quaestie is uiteraard niet nieuw. Bij de behandeling van het ontwerp van het tegenwoordig reglement van Nederlandsch-Indië (1854), zoowel als bg die van de regeeringsreglementen van Suriname en van Curacao (1865), kwam de verhouding tusschen koning en landvoogden ter sprake. Ieder erkent, dat deze verhouding er ten deele een is van tact, van beleid, van staatsmansinzicht en menschenkennis; over deze zijde van het vraagstuk wordt hier natuurlek

') Zie prof. mr. C. van Vollenhoven: De uitslag van het koloniale grondwetsdebat, in Koloniaal Tijdschrift Januari 1922, He jaargang, no. 1; G. J. Staal: De Grondwetsherziening en Suriname, West-Indische Gids, Maart 1922, 3e jaargang, no. 11.

1

Sluiten