Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35

wordt de redactie behouden, maar èn uit de memorie van toelichting en uit de woorden van kamerleden en minister èn uit den inhoud van het debat, blijkt, dat de bedoeling geen andere is dan den landvoogd niet rechtstreeks verantwoordelijk te maken aan de StatenGeneraal en artikel 21 slechts in verband te doen lezen met artikel 22, regelende de strafrechtelijke Verantwoordelijkheid der landvoogden.

Behalve de reeds aangevoerde argumenten, met name, dat artikel 21 een omwerking is van artikel 37 regeeringsreglement Nederlandsch-Indië, en daarbij gelet is op de bewoordingen van letter d, artikel 3 der wet van 22 April 1855, terwnl het door zijn plaatsing in de eerste en niet in de tweede afdeeling van het tweede hoofdstuk slecht gekozen zou zgn om de verhouding tusschen Kroon en gouverneur ten aanzien van hun bevoegdheden aan te geven, zou men wellicht nog kunnen wijzen op artikel 57') der Westindische reglementen; immers door aan dit artikel een tweede lid toe te voegen om den gouverneur te onderwerpen voor dit geval aan 's Konings bevelen, heeft misschien de wetgever zelf bhjk gegeven artikel 21 niet als alomvattend te beschouwen. Evenwel schijnt er evenveel te zeggen voor de opvatting, dat artikel 57 niets anders is dan een toepassing van artikel 21 op een bijzonder geval.

Nemen wg aan, dat artikel 21 aan den gouverneur

') Luidende: De gouverneur brengt het door hem genomen besluit onderwijld ter kennisse des Konings.

Hij trekt het in of wijzigt het, zoodra hem dit van 's Konings wege wordt bevolen.

Sluiten