Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85

Minister te vragen, of hij daarmede kan instemmen; of de Minister de verantwoording daarvan op zich kan nemen, ze verdedigen kan. Dan volgt uit den aard der zaak een gedachtenwisseling; datzelfde is het geval, wanneer de Minister het initiatief neemt en den Gouverneur-Generaal wijst op maatregelen, met de vraag of die niet, ook zijns inziens, in Indië moeten genomen worden.

In den regel zal 's lands belang medebrengen, dat de gedachtenwisseling voortgezet wordt tot overeenstemming verkregen is, althans aan een der zijden de overwegende bezwaren opgelost zijn. Evenwel kan zien ook het geval voordoen, dat de Gouverneur-Generaal meent, dat in s lands belang handelen urgent is en dan is de weg voor hem aangewezen. Dan heeft hij den Minister te berichten, dat hij zich ondanks de bezwaren van dezen tot handelen in s lands belang verplicht acht; in enkele uren kan zoodanig bericht per telegraaf worden overgebracht. De Minister staat dan voor de vraag, wat het zwaarst moet wegen, of hij niettegenstaande zijn bezwaren zal berusten, dan wel een bevel, gericht tegen hetgeen de Gouverneur-Generaal zou willen doen, is te geven. Ik geef den geachten afgevaardigde volkomen toe, dat zulk een bevel niet moet gegeven worden, zonder ruggespraak met de Kroon en dat te meer, omdat het gevolg kan zijn, dat de Gouverneur-Generaal ontslag uit zijn betrekking vragen zal." ')

Enkele decennia verloopen en plotseling duikt ons vraagstuk twee maal kort na elkaar weer op in de Staten-Generaal, waartoe zoowel de minister als de gouverneur-generaal aanleiding geeft.

In de tot de tweede kamer gerichte memorie van antwoord van 23 October 1914 op de Indische be-

<) Handelingen eerste kamer 1893-1894, blz. 173.

Sluiten