Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

onderdanig. Zijn kameraden gaven hem meermalen een pak slaag, daar hij hen zwart maakte bij hun superieuren.

Zijn resolute, doelbewuste aard, zijn handig overleg, en het verschil in mentaliteit met zijn omgeving komt het beste uit in zijn gedrag aan het front. Hij vertelde later gaarne, dat hij slechts anderhalf uur(!) aan het front had gestaan. Van de eerste de beste gelegenheid maakte hij gebruik om zich door de Russen gevangen te laten nemen. Daarmede eindigde zijn militaire loopbaan en Tibor Szamuelly werd vergeten, ook door de weinigen, die hem vroeger hadden gekend.

Zijn ster ging op bij het uitbreken der Russische revolutie. Hij verklaarde zich onmiddellijk communist en dwong de Hongaarsche gevangenen in het kamp te Samara, steunend op de bajonetten der bolchewieken, zich voor zijn wil te buigen en zich communistisch te uiten en te organiseeren. In het gevangenenkamp brak daardoor een oproer uit, en Szamuelly liet 92 Hongaarsche officieren, zijn eigen landslieden, neerschieten door zijn Russische partijgenooten. De onbekende, verachte reservekorporaal beschikte plotseling over het leven van zijn medemenschen en maakte gebruik van de blinde gehoorzaamheid zijner volgelingen om zijn vroegere kameraden neer te schieten, waarmede hij jaren achtereen de ellende der gevangenschap had gedeeld. Een diepe haat tegen zijn landgenooten, alle officieren, meest uit de betere standen afkomstig, moet bij hem bestaan hebben.

Tezamen met Béla Kun kwam Szamuelly in November 1918 naar Budapest terug. Zijn roep was hem reeds vooruitgegaan; het ter dood brengen van 92 Hongaarsche officieren was reeds ter kennis der politie gebracht door eerste luitenant KennedyKertész, gewezen gezantschapssecretaris de Londen, dien Szamuelly eveneens ter dood had willen laten brengen, maar door het optreden van een Zweedsche missie gered was en daarna opgesloten in de Butinka-gevangenis te Moskóu. Szamuelly werd gevangen genomen, maar op bevel van den rooden minister van oorlog Böhm weer op vrije voeten gezet. Het ongeluk wilde, dat Kennedy-Kertész op den eersten dag van het communisme Szamuelly tegen het lijf liep in het ministerie van oorlog. Szamuelly sprong op hem toe, en sloeg hem zoolang met zijn revolver op het hoofd, tot hij bloedend neerviel. Den volgenden dag hield Szamuelly zelf het requisitoir voor de revolutionaire rechtbank, en vroeg de doodstraf. De executie, vastgesteld op den volgenden morgen, werd verhinderd door de Italiaansche missie, die familieleden van den veroordeelde voor

Sluiten