Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

VOORWOORD

L. S.

Het Partijbestuur der S. D. A. P. achtte het gewenscht, dat voor den verkiezingsstrijd van 1922 wederom een handboek zou verschijnen, ongeveer zooals dit in 1905. 1909 en 1913 hei geval was. Schrijver dezes, aangezocht voor de samenstelling, heeft gemeend, in de behoefte daaraan te voorzien door de publikatie van de hier volgende bladzijden.

Dit handboekje onderscheidt zich in zooverre van de vorige werkjes, dat niet is opgenomen een afzonderlijke 1 ij s t van stemmingen, zooals die voorheen achterin werd afgedrukt. De evenredige vertegenwoordiging doet üv verkiezingsdagen meer den nadruk leggen op de daden der p a r t ij e n dan wel op die der personen. In de verschillende artikelen zijn overigens de stemmingen zóó weergegeven, dat men zich er doorgaans ook over personen kan oriënteeren. Waar het noodig bleek zijn toch namen genoemd en waar het niet geschiedde blijkt duidelijk genoeg uit den tekst, hoe de gezindheid der betrokken groepen in haar geheel was. En op den eenling komt het doorgaans niet aan. Het voordeel dezer bewerking is, dat niet de onderwerpen in verschillende rubrieken behoeven te worden nageslagen.

Ter toelichting diene voorts nog, dat gemakshalve de groep van zoogenaamde „revolutionairen" met inbegrip van K o 11 h e k „kommunisten" zijn genoemd, zoolang de scheiding tusschen de drie Tribunisten en de afgevaardigde der Soc. Partij niet duidelijk voltrokken was en zij blijkbaar in onderlinge solidariteit werkten (zoo bij de behandeling der Arbeidswet). Later wordt de S.P. of Kolthek afzonderlijk aangeduid.

De Liberale Unie, de Ekonomische Bond, de Middenstandspartij, de Neutrale Staatspartij en de Bond van Vrije Liberalen werden in 1920 vereenigd tot ééne organisatie, de „V r ij h e i d sb o n d." Men zal hen in het boekje soms naar de oude onder-, scheiding, doch meestal met den nieuwen naam zien vermeld. Trouwens, waar sprake is van liberalen, weet een ieder ter zake kundige, dat men thans met „Vrijheidsbonders" heeft te doen. Ditzelfde houde men in het oog ten aanzien van de andere saamgesmolten groepen.

Sluiten