Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

ALGEMEENB POLITIEK

Schaper verzoekt ons de bezittel» van dit boek attent te maken op de volgende fouten, die dienen te worden verbeterd:

Bladz. 154, eerste regel, sfcaafc „niet Ktavier-fü.sse"; lees: ..mifc KlavierALGEM füssen". fÊÊÊfr

- Bladz. .104 moet onder hefc hoofdje Als resi Baad van State, in den 6en ïgen onder het algem regel na dé wóórden „rechts tegen r van 1918 een Twee links" enz. staan : „behalve, dat de vrij30 Rooi heidsböJiders mee tegen en de oo c„„;. katholieken Suring, v. Rijzewijk, v. d. ff A°c. ' Bilt, Bulten, Bomans, Kuiper, Haaze7 Ch -1v?&t- Stulemerjer, y. Sehaik en Her' 21. mans, benevens A. P. Staalman en v. ö Unie d Laar, vóór stemden". 5 Vrijz Bladz. 197 moét in den 5en regel 4 Vrije onder het 'hoofdje Vrouwe nk i e s3 ledei r e c h t na de woorden „Alle anti-ravo2 ledeil lutionairen" ingevoegd worden: „be- „„ 1 Chris halve Smeenk". * 1 lid v. Bladz. 198 moet ónder hefc hoofdje 1 lid vi L e d e ut al in den 17en regel na „mi. 1 Chris v. Rappard" ingevoegd worden: „en 1 Chris mr. Bijleveld". 1 Midd Bladz. 201 moet onder het hoofdje 1 lid v;Af ge.v. uit In dië in den 13en 1 lid vj.röff6! na „stemden" ingevoegd worden; De Unie-^/6 '^heidsbonder Ter, Hall nders_ Mid. denstandsb 201 moet' onde„ hét Wdje 1921 samen

tot een or D e burgemeester in den 12eu ad' welke groep thairegei ^ vrijz.-demokraten" iüge,3 in aantal na de b-^ofagd worden: : „behalve • y. Ber- lander (Bos later Braai steijn". gen, volgens

de oude pj Bladz. 202 moet onder bet hoofdje h e partijen 52 leden (: P r o v i n c i a 1 e Staten in den Laar mede gerekend) Hen regel het cijfer 53 veranderd wor-

Daar de den in 43. een meer¬

derheid ha Bladz. 210, 3e regel van boven, moet le regeering, met jhr. nj onder het hoofdje V e r a n d e r i n- kabinetsformeerder, gen na het woord ,, speiaal-demokra-nenlandsche Zaken, te ten" ingevoegd-worden: „de vrijheids- den mr Th. Heemskerl'bonter Ofcto". . ek (Buitenl.

Zaken), M. ^adz. 210, adem, moet in den llen.ser (Onder wijs, Kunsire%f vervalen :-3„op Suring na". t IJSSelsteyn (Landbouw nBladz: 2i3 foet onder bet hoofdje (Financiën) De ingeni,D« ****» 24e regel Werstaat

Jhr G A van boven voor „katholieken Bon- ,„ mMi n„,

W terwii'gaerts en *etezen worden S „ikatho 3r ™n, 0o.r" log, terwij jjgjj»^ > in Koloniën

Bladz. 268 moefc onder het hoofdje Nood der kunstenaars in den voorlaatsten regel voor Eet woord

■„min." gelezen worden: „mr.", TlWiW . Bladz. 473 moet onder hefc hoofd H Hefc I. V. V. in den 12en regel vo H „A. N. W. B." gelezen worden: „A. ' D. B.".

Sluiten