Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEBSE POLITIEK

8

Wat I n d i ë aangaat: De toestand der Indische geldmiddelen maakte het opleggen van verschillende belangrijke nieuwe lasten noodzakelijk, waartoe pij de eerlang in te dienen begrooting voorstellen zouden worden gedaan. Mede waren te verwachten voorsfellen om op Java autonome regentschappen onder het bestuur van raden te vormen, terwijl een wijziging van artikel 123 van het Regeeringsreglement betreffende het overheidstoezicht op de christelijke zending aan het oordeel van de Kamers zou worden onderworpen.

De Troonrede van 1920, dus voor 1921, was zeer kort.

„Al is de oorlo|sfakkel in Europa nog niet geheel gebluscht", aldus heette het, „zoo heeft God ons toch vergund voortdurend werkzaam te zijn tot herstel .van het door den oorlog verbroken evenwicht. Desniettemin blijft de aanhoudende duurte van de eerste levensbehoeften, ook in hare gevolgen, zorgwekkend. Volle toewijding en groot beleid zullen alleen de oplossing kunnen brengen van de vraagstukken welke zij ons voorlegt. Met de vreemde Mogendheden worden betrekkingen onderhouden, die over het algemeen tot voldoening aanleiding geven. Intusschen blijft de toestand in Europa onzeker. Daarbij zijn vooruitzichten welke door den Volkenbond werden geopend ten aanzien van de toekomstige Staten-verhoudingen nog niet in vervulling gegaan. Onder deze omstandigheden biijf Ik bedacht op maatregelen tot sterking van de weerkracht van ons volk, gepaard met vermindering van den persoonlijken en geldelijken druk van den militairen dienst.

Ofschoon de Rijksmiddelen tot dusver boven verwachting vloeiden, zal toch versterking der inkomsten niet kunnen uitblijven. Eenerzijds mag stellig niet gerekend worden op een voortduren van de zoo belangrijke stijging der ontvangsten, anderzijds nemen de uitgaven in niet mindere mate toe, terwijl neg verschillende maatregelen in voorbereiding zijn, die ook belangrijke offers van 's Rijks schatkist zullen vragen. Overtuigd, dat de onderscheidene belastingen een zeer zwaren druk op Mijn Volk leggen, acht Ik de uiterste spaarzaamheid geboden. In het vertrouwen, dat ook de plaatselijke overheid zich doordrongen zal betoonen van dezen eisch, wordt eene verhooging van de algemeene Rijks-uitkeering aan. de gemeenten, bij wijze van noodmaatregel, voorbereid."

De voorstellen tot grondwetsherziening waren in dit zittingsjaar te verwachten, benevens een voorstel tot technische verbetering van de Kieswet. Een wet tot herziening van de regeling van het middelbaar onderwijs zou worden voorgesteld, de regeling van het middelbaar en lager landbouwonderwijs was „in vergevorderden staat van voorbereiding." ,.

„Ingediend zal worden" — heette het voorts — „een wetsontwerp in zake de huisindustrie, een ontwerp-Landbouwongevallenwet en een ontwerp tot instelling van gezondheidsdiensten".

Wat Indië aangaat: een wetsontwerp tot herziening van de

Sluiten